ומה עם צער האשה?

ומה עם צער האשה?

 

תקומה היתה לה לעיר הצרפתית ליאון, זכתה העיר לביקורו של מרן הגאון

רבי אהרן ליב שטיינמן. היה זה בעת יצא מרן ראש הישיבה למסע חיזוק בגולה.

לוח הזמנים היה צפוף, במעט ימים בקשו להטעים את מרב הקהילות והמוסדות

שניתן, באור תורתו. סדר היום היה עמוס לעיפה, מתוכנן ומדוקדק בקפידה רבה:

בשעה זו – בישיבה פלונית, משם אל תלמוד תורה, משם – אל בית כנסת, ומשם –

לעיר אחרת… הרבנים המתלוים, אף שהיו צעירים ממרן, התקשו להבין איך עומדים

בעומס מאורעות שכזה, כשבין שיעור לשיעור ובין שיחת חיזוק למשנה, יש לעבור כברת

דרך ארוכה בנסיעה ממושכת.

 

בהגיע הגאון רבי אהרן ליב לעיר ליאון, מדובר היה על פי המתוכנן כי הגאון רבי אהרן ליב

יסור לביתו של הרב טובול לסעוד פת שחרית, מיותר לציין איזו תכונה הורגשה בבית הרב

טובול. בהתרגשות רבה, הכינו בני הבית ארוחת בוקר ראויה ומכובדת מתוך שימת לב מרבית

לכל פרט. אמנם לעת בוקר התברר, כי אם יסור הגאון רבי אהרן ליב אל בית הרב טובול לסעוד

בביתו, היה עלול לאחר את המטוס.

 

הודיעו אפוא בני הבית והנלוים אליו לרב טובול, כי עקב איחור בלוח הזמנים לא יוכל הרב

להגיע אל ביתו. ניתן לשער עד כמה היתה האכזבה גדולה. הרב טובול ניסה לשדלם אך

לא היה בידם פיתרון כיצד אפשר לקיים את שניהם: גם לבוא לביתו, וגם לא להפסיד את

הטיסה.

 

מששמע הגאון רבי אהרן ליב כי הביקור בביתו של הרב טובול התבטל, פנה אל מקורבו

ונאמנו הרב יצחק לוינשטיין זצ"ל ואמר: "ומה עם צער האשה שטרחה והכינה? נעלה לחמש

דקות. צודק הרב טובול בהפצרותיו הן אשתו טרחה ואיש אפשר לאכזבה".

אחר ביקור קצרצר נסעה המשלחת אל שדה התעופה. ובסיעתא דשמיא הם הגיעו בעוד מועד

למטוס ובלי לגרום עגמת נפש לאי מי.

 

(משולחנם של גדולי הדור)

אם היה אדם יודע כמה שוה בעולם הבא כל טפת בזיון שנחל בעולם הזה, היה קונה את ההשפלה בכסף מלא

"מכל הכבוד שקבלתי שם, לא ישאר לי מאומה", אמר הרב שטיינמן למלויו, "אך מההשפלה הזאת, אני רק מרויח. אם היה אדם יודע כמה שוה בעולם הבא כל טפת בזיון שנחל בעולם הזה, היה קונה את ההשפלה בכסף מלא. הקב"ה שלח לי מתנה נפלאה עד פתח הבית

 

הכבוד דוחק את לב האדם

אחד הדברים הקשים ביותר לאדם הוא לותר על כבודו. איש האלקים רבנו משה חיים לוצאטו – הרמח"ל, מזכיר את חטא המרגלים בספרו "מסלת ישרים" (פרק יא) בענין חמדת הכבוד. ספר נפלא זה, קטן כמות הוא, אך עמקו – עד אין חקר. ראוי לכל אדם לעין בו וללמד מתוכו בהתבוננות ובשימת לב על דרכיו והנהגתו.

בדברו אודות חמדת הכבוד, מונה הרמח"ל רשימת ארועים קשים שארעו בישראל, ושורש כולם – חמדת הכבוד:

"יתרה עליה חמדת הכבוד, כי כבר היה אפשר שיכבש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות, אך הכבוד הוא הדוחק, כי אי אפשר לו לסבל ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו.

הנה ירבעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא אלא בעבור הכבוד, הוא מה שאמרו  (סנהדרין קב ע"ב): תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ודוד המלך נטיל בגן עדן. אמר לו: מי בראש? אמר לו: דוד המלך בראש. אמר לו: אם כך, איני רוצה.

מי גרם לקרח שיאבד הוא וכל עדתו עמו? הכבוד, וכדברי הפסוק (במדבר טז, י): 'ובקשתם גם כהונה'. ומפרשים חכמינו ז"ל (במדבר רבה יח) מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל שהיה נשיא, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו.

הוא שגרם לפי דעת חכמינו ז"ל אל המרגלים שיוציאו דבה על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם, מיראתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם…

 

אין כבוד אלא תורה

כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם". הכבוד דוחק את לב האדם לבחר ברע. רוצה אתה להיות עבד נאמן לה'? שים עצמך כעפר שדורכים עליו. מי ששפל בעיני עצמו, הקב"ה אוהבו ומרוממו. הכבוד האמתי היחיד, הוא בלמוד התורה ושמירת המצוות, ובהגדלת כבוד שמים. אין כבוד אלא תורה.

 

כבוד אי אפשר לפרט בעולם הבא

שנים ספורות לפני פטירתו של מרן ראש הישיבה, רועה ישראל הגאון רבי אהרן לייב שטינמן זצ"ל, שנפטר בגיל מאה וארבע שנים, נסעו הוא והאדמו"ר מגור שליט"א עם משלחת של כמה ראשי ישיבות, לחזק את העם שבגולה – באמריקה ובצרפת, וגם לאסף כספים עבור הישיבות והכוללים בארץ ישראל. היה זה כאשר כאן בארץ נגזרו גזרות תקציביות חמורות על עולם התורה; ראשי הישיבות עמדו מול שוקת שבורה, ואברכים בעלי משפחות ברוכות ילדים לא יכלו עוד לכלכל את בתיהם.

המסע הצליח מעל ומעבר למשער, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינת התרומות. בכל מקום שהגיעו אליו, המתינו להם אלפי אנשים שקבלו אותם בכבוד מלכים, ושתו בצמא את דבריהם. ההתעוררות היתה גדולה, ואנשים תרמו ככל יכלתם.

דמותו של ראש הישיבה ברב שטיינמן, שהיה אז קרוב לגיל מאה, אך נשא על כתפיו את כל עולם התורה והיהדות, תוך שהוא מצוי היטב בכל ענין וסוגיה שעמדו על הפרק, בחדות נדירה וענוה ופשטות שאין לתאר – בה לבדה היה כדי לפתח את הלבבות.

כששבו לארץ, גילו מלווי הרב שאנשים עזי מצח וחסרי דעת, כתבו כתבי נאצה והדביקו על דלת ביתו. בעוונותינו הרבים ולצערנו הרב, תמיד היו, ותמיד תהיינה, מחלוקות בעם ישראל. מלויו של ראש הישיבה רצו לקרע את הכתבים, אך הוא עצר בעדם, ואסר עליהם להסירם מן הדלת.

"מכל הכבוד שקיבלתי שם בחוץ לארץ, לא ישאר לי מאומה", אמר הרב שטיינמן למלויו, "אך מההשפלה הזאת, אני רק מרויח. אם היה אדם יודע כמה שוה בעולם הבא כל טיפת בזיון בעולם הזה, היה קונה את ההשפלה בכסף מלא. הקב"ה שלח לי מתנה נפלאה עד פתח הבית: בזיונות! אפשרות נדירה להוריד מעלי את הכבוד שקבלתי בשעתו.

בכבוד אי אפשר לשלם בעולם הבא. הוא נחשב שם למטבע חסר ערך, אבל בזיון שוה שם מיליונים!".

באמת, לאחר אותה נסיעה מפרסמת לארצות הברית, שמטרתה היתה להרבות בכבוד שמים, הראו לרב שטיינמן תמונות שצולמו במעמדים האדירים שהתקימו שם לכבודה של תורה, ותגובתו היתה: "האם יכול אני לקחת את התמונות האלו לעולם העליון? האם התמונות האלו 'יעבדו' שם? הלא שם הכל כבר מצולם! ולא רק התמונה, אלא גם מחשבות הלב וכונותיו האמתיות, שהיו בזמן שהתמונה צולמה! רק הקב"ה, שהוא בוחן כליות ולב, יכול לדעת עד כמה 'לשם שמים' יש בכל התמונות האלו".

 

ראש הישיבה עובד כפועל

גאון עוזנו מרן רבי חיים פלאג'י זצ"ל  – החבי"ף בספרו "ארצות החיים" (שער ט') מזכיר נקודה נפלאה:

גדולי עולם מכל תפוצות תבל פשטו את גלימתם וויתרו על מעלתם כדי לעלות לארץ הקדש. רבני קהלות בתימן ובמרוקו הגיעו לארץ, ואיש לא הכירם כאן. הם חיו כאנשים פשוטים שבפשוטים, אך קיבלו זאת באהבה ובשמחה, על הזכות לשבת בארץ המבטחת.

הגאון הגדול, אב בית דין מקדש רבי סלמן חוגי עבודי זצ"ל, היה תלמיד חכם עצום. בבגדד היה ראש ישיבה וראש אבות בתי הדין, אך כשהגיע לארץ – שלחוהו לכפר סבא. ישיבה ללמד בה לא היתה לו שם, וגם לא אנשים שיכירו בגדלותו, ובלית ברירה, יצא לעבד בפאלחה…

באחד הימים ראה אותו שם אדם שהכירו מבגדד, ונדהם.

"במחילה מכבוד תורתו", אמר, "מה עושה כאן הרב?".

"פועל אני".

נחרד אותו אדם, אך רבי סלמן הרגיעו. בארץ ישראל, הסביר, לא אכפת לו להיות אפילו פועל…

הלה פנה תכף ומיד לראשון לציון, הגאון רבי יצחק נסים זצ"ל, ואף הוא הזדעזע. גאון עולם כזה, הבקיא בתורה ובפוסקים ישר והפוך, עובד בשדה כאחד הפועלים? לקחוהו מיד והושיבוהו בבית הדין הגדול לערעורים כראוי לו, אך הוא מעצמו, מוכן היה להיות פועל.

להבדיל, היו אנשים עשירים בעלי בתים ושדות, צאן ובקר, שנטשו הכל ובאו לארץ בחסר כל. מאנשים בעלי יכולת ומעמד הפכו לנוטעי עצים ביערות של הקרן הקימת, אך הסכינו לכל כדי לחיות בארץ אשר עיני ה' בה.

משה רבנו התחנן לפני הקב"ה להכנס לארץ ישראל, ובקש שאם לא כאדם – לפחות יכנס אליה בגלגול בבהמה!

אכן, כדאית היא ארץ ישראל להקריב עבורה הכל!

הקצב ברגליים, הראש בעננים, והאלכוהול נשפך כמו מים אבל מה הפלייליסט המנטלי שלכם לפורים?

בהצצה קצרה למכתבים שהשאיר אחריו צדיק הדור הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן ז"ל ניתן לראות את הגוונים המיוחדים של שמחת פורים, מתוך כבוד הבריות ושמחה אמתית וטהורה, וכך היו דבריו:

זהירות מפגיעה באנשים: היות שמתקרבים ימי פורים, בהם יש חשש של פגיעה באנשים, בחורים ומחנכים, וזה חטא ועוון גדול, והרבה שנים אחרי זה סובלים הפוגעים והמביישים, ולא יודעים את חומרת הדברים, באתי בזה לעורר כי זה כמשחקים באש, ושומר נפשו ירחק מעוון החמור של המלבין פני חברו ברבים.

ויהי רצון שהזמן ינוצל לחיזוק ולאהבה בין אחד לרעהו ולכל לומדי ומלמדי תורה, וכל אחד יתרומם ברוחניות כנפש לב מבקשי השם יתברך.

ובמכתב נוסף שכתב לתלמידיו בני ישיבתו: לבני ישיבתנו היקרים. כבר דיברנו כמה פעמים על הזכות שנפלה בחלקכם ללמוד תורה בליל פורים, (ובשנה זו קשה לי להשתתף עמכם בשמחתכם), והנני לברככם שתזכו בזכות זה לעלות מאד בתורה ויראת השם כל אחד לפי מדרגתו ותצליחו ברוחניות וגשמיות.

(א"ל שטיינמן ליל פורים תשע"ד)

 

עבודת השם בפורים: לבני חביבי קשה עלי להשתתף עמכם, ואמרתי להעלות כמה דברים על הכתב, הנה בורא עולם ברוב חסדיו נתן לנו את התורה והדריכנו איך לקיימה, והנחילנו מועדים, וחכמי ישראל הוסיפו עליהם עוד חנוכה ופורים, ובעמדנו לפני ימי הפורים, ויש החושבים שבזמן כזה אפשר לעשות מה שרוצים, אבל אין זה כך, אלא שבכל יום יש את עבודת השם בדברים מסוימים, ובשבת ומועדים יש גם מצוות היום, וזה רק עבודת השם לא סתם הוללות והתפרקות, ומה שיש ביום יותר מצוות, יש בו יותר קדושה, ומסוגל לעלות בו ביותר, אשריכם שאתם מתחזקים בימים אלו בלימוד התורה ובתפילה, ויש לראות שחס ושלום שלא נכשל ולא נגרר אחרי דברים לא נכונים, רק יראה כל אחד למשוך עצמו לאהבת תורה ויראת שמים ומעשה המצוות, ומידות טובות בין איש לחברו, והקב"ה יערה עליו רוח טהרה ויזכה ברוחניות וגשמיות. המשתתף ושמח עמכם

(ליל פורים תשע"ה)

 

מעשה התרחש פעם במוצאי פורים. צעיר שיכור נכנס לחדרו של הרב שטיינמן, ובמעמד כל המשתתפים השמיע צעקות רמות. אחר כך החל לשבח את הרב בגדר בלתי רגיל. הרב סובב את הראש לקיר ולא רצה לשמוע את נאומו של הצעיר. הנוכחים גררו אותו החוצה, אך הרב לא היה רגוע מכך, וחקר שמא קרה לו משהו בעת הגרירה – אולי קיבל מכה וכדומה.

 

הזהירות גם לילדים: הרב יצחק זילברשטיין דיבר פעם, על ילד שזרק חומר נפץ וגרם לקטיעת אצבע של ילד אחר, רץ הילד בבהלה לביתו של הרב שטיינמן, ושאל כיצד לעשות תשובה על המעשה הנורא שעשה. תשובת הרב הייתה : "אינני יודע כיצד עושים תשובה על דבר כזה!"

הילד ניסה שוב ושוב, אבל הרב פכר את ידיו בתנועה של 'איני יודע' ולא השיב.

(הרב זילברשטיין הסביר את תשובתו של הרב שטיינמן, ואמר שבאמת אי אפשר לדעת כיצד עושים תשובה על דבר כזה, שהרי במקרה נורא כזה כאשר אחת האצבעות של הילד נקטעה, באמת אי אפשר לדעת כיצד ניתן לחזור בתשובה על כך, ומי יכול לשער את הצער של הילד לכל חייו)

מסקנה: התרחקו מנפצים דינמיות וטילים שורקים – זה מסוכן! ומיותר

 

תחפושת צנועה ומכובדת: אמר הרב שטיינמן: יש להזהיר את הילדים להתחפש כמו צדיקים וצדיקות, ולא כמו רשעים או מחללי שבת וכדומה, שכל דבר משפיע על השאיפות של הילד

וסיפר שנאמר לו שראו על בחורים בישיבה שמי שהתחפש בפורים להמן יצא לתרבות רעה נחלש לעתיד במצוות וקילקל את דרכו, אמר הרב שטיינמן אני חושב בטעם הדבר שהרי זה כמו פתיחת פה לשטן.

 

עת רצון: הרב שטיינמן הסביר למה פורים הוא עת רצון, שיש עקרות שנפקדות וכן אנשים נפקדים בפרנסה, מפני שזה יום גדול לקיים מצוות של בין אדם לחבירו, השם אוהב מאד את כלל ישראל, ביום שבו מתרבה אחווה ורעות

 

ונאים הדברים למי שאמרם: סבלנותו הנדירה של הרב שטיינמן והקפדתו הייחודית בנושא בין אדם לחברו, מתבטאת רבות בחיי היומיום, ודווקא בדברים קטנים, שנראים לכאורה כשוליים, אך מעידים כאלף עדים על טוהר ליבו ונשמתו של רבן של ישראל.

 

ונפשי כעפר לכל תהיה: סיפר אחד מתלמידי רבינו, כי יום אחד, בעת קבלת הקהל לאחר תפילת ערבית, חלף בחור צעיר בין העומדים, כשכל כוונתו היתה רק כדי להצטלם עם הרב שטיינמן. הוא הושיט יד לרב בעוד פניו מופנות כלפי הצלם, והוא מורה לו באצבע "לצלם! לצלם!" לבני הבית ניכר היה כי הרגע המביש הזה מכאיב לרב, אך הוא לא הגיב מאומה עד שההוא סיים את מלאכת הצילום… בסיום קבלת הקהל דיבר פלוני עם הרב על אודות חסרון הדרך ארץ שנראה כאן קודם, ורבינו הגיב "כל יום זה כך!"

 

אף שלא פגעתי בו: פעם לחש הרב שטיינמן לתלמידו, כי אחד מהאנשים שלזכותם הוא מקפיד להכניס מדי יום מטבעות לצדקה הוא אדם שבעבר היו לו דין ודברים עמו, ועל אף שלא היתה זו מריבה ממש ורבינו לא פגע בו, חלילה, בכל זאת הוא מרגיש צורך "לפצות אותו", ולעשות בכל יום משהו לטובת נשמתו, וכן לטובת אדם נוסף כדוגמתו.

והוסיף הרב: "ואף שאני לא פגעתי בו, והוא כן פגע, בכל זאת – מי יודע, שמא היתה לי קצת אשמה בזה".

 

לשון נקיה: מעשה היה שיהודי לקח משהו מהבית של הרב, וכששאל הרב היכן הוא אותו חפץ, השיב אחד מבני הבית: "כנראה פלוני גנב את זה". הרב לא הסכים עם הנוסח ואמר: "יהודי אינו גנב. תאמר שאולי הוא חס על החפץ הזה, שמא כאן בבית ילך לאיבוד ולכן לקח לעצמו".

 

לשון רכה: כמה פעמים הדריך הרב שטיינמן את מקורביו ואמר להם שעל ידי מידת הסבלנות האדם משיג את רצונו יותר מכל תקיפות שבעולם. אולם בני אדם טועים בכך. עוד אמר לבנו רבי שרגא: "גם כאשר הייתי ראש ישיבה יחידי בישיבת כפר סבא, לא דיברתי בתקיפות. לדוגמא, בעניין קבלת תלמידים לישיבה, דברתי עם הצוות רק בנוסח של 'אולי' ו'אפשר'. אם מדברים בתקיפות – אדרבה, זו סיבה שהדברים יתקבלו פחות".

הרבנית שטיינמן סיפרה, כי פעם חש הרב שלא בטוב במשך כמה ימים, ולא יכול היה לקבל קהל. לילה אחד דפקו אב ובנו דפיקות נמרצות על הדלת. האב אמר כי מדובר בעניין של פיקוח נפש ממש, שאינו סובל דחוי, כיון ששמעה כך, סברה הרבנית לתומה שאכן יש להכניסם גם בשעה זו.

היא שאלה את בעלה אם יוכל לקבל את השניים העומדים בפתח ופיקוח נפש בפיהם, והוא הסכים שיכנסו. הם אכן נכנסו בזריזות, וכעבור כמה דקות יצאו בסבר פנים מחויך ומרוצה. הרבנית התפעלה ממהירות יציאתם ותמהה בינה לבין עצמה: "איזה עניין של פיקוח נפש יכול היה להיות דחוף כל כך ולבוא על פתרונו תוך רגעים ספורים?" אף על פי שבדרך כלל לא שאלה את הבאים למבוקשם מהרב, הפעם חרגה ממנהגה והתעניינה אצל השואל: "מה היה המקרה הדחוף כל כך?"

האיש השיב, כי בימים אלו מגישים רשימות לבחירות לכנסת, והוא בא לשאול האם כדאי לו להגיש רשימה לבחירות. "כיון שמועד ההגשה מסתיים בעוד שעות בודדות, בשעת חצות". הסביר, "היה העניין דחוף במיוחד".

"נו, ומה השיב לכם הרב?" התעניינה הרבנית.

"הוא ענה לי שלא אגיש מועמדות, כי אף אחד לא יבחר בי חוץ ממנו", ענה האיש בהצביעו על בנו…

נראה שהרב אמר לו זאת בנועם ובחכמה, באופן שהאב לא נפגע כלל אלא קיבל את הדברים ברוח טובה מאוד.

לאחר מכן שאלה הרבנית את הרב, כיצד קרה שהשואל יצא בחיוך, והרב ענה בבדיחות: "כנראה הוא חשב שרק הוא יצביע לעצמו, ושמח להיווכח שברור לי כי גם בנו יצביע לו, ויהיו לו שני קולות…"

 

('כאיל תערוג')

אך לא עבר זמן רב, והנה באופן פתאומי נעשו קירות הפרוזדור שחורים משחור

כיצד מגיב אדם, כאשר זמן מה לאחר צביעת הקירות בביתו, פורצת דלקה והופכת באחת את הקירות שחורים ומפוייחים?

נקל לשער, שאדם זה יתן ביטוי מילולי לעגמת הנפש שיש בדבר. אדם זה בודאי, יתנה את גודל ההשקעה, את ההפסד הכספי ואת הטרחה המרובה המוטלת עליו כעת, בעל כרחו.

כאלו הם פני הדברים כשבבני אדם פשוטים עסקינן, אולם יהודי שהויות העולם, אינן נחשבות אצלו כלל, וכל שיגו ושיחו, ליבו ומחשבתו אך בתורה – נראה – כי אצלו עולם החומר נשחק עד דק, ואינו נחשב למאומה.

מי אינו מכיר את הבית ה"גדול" והצנוע ברחוב חזון איש 5 בבני ברק. מי לא פקד את מעונו של מרן הגאון רבי אהרן ליב, אם לבקשת עצה, או בקשת ברכה, אין כל צורך להכביר בתאורים. הבית מן המסד ועד הטפחות "עשיר" במושגי פשטות בלתי מצויים. הקירות המקולפים, הארונות העתיקים, הרהיטים הרעועים והמרצפות השבורות – זועקים תדיר "הבל הבלים אמר קוהלת – הכל הבל".

אמת נכון הדבר – הכל הבל, אולם מה עושים, אם מקרה מצוקה של צבע עני מן השכונה מתדפק על דלת הבית? עני מעניי עירך 'אפשר שמצות צדקה מן המובחר היא זו' – סברו בני הבית. הן הדרך המובחרת לנתינת צדקה היא, לתת פרנסה לעני, ובאופן זה אין בנתינה תחושת בושה. נו, אפשר, תהיה זו הזדמנות לרענן את מראה הקירות שלא זכו לצביעה שנים על גבי שנים. כך הוזמן הסייד העני לצבוע את פרוזדור הכניסה לבית.

אך לא עבר זמן רב, והנה באופן פתאומי ומפליא, נעשו קירות הפרוזדור שחורים משחור.

מסיבה בלתי מובנת בעליל, פרצה שרפה ממנורת הנפט, שהיתה שימושית באותם ימים קדומים. "שריפה אינה פרצת סתם כך", אמר מרן הגאון רבי אהרן ליב, "ודאי קרה הדבר משום שצבעו את הקיר בצבע חדש. מנורת הנפט עלתה באש כדי לקלקל את היופי".

המבקר בתל התלפיות ברחוב חזון איש 5, ויצליח לראות קורה מקורות הבית הצבועה ירוק, ידע כי מתחת למעטה הצבע הירוק ספונה מזכרת נצח שחורה משחור אשר באה בשל אפס קצהו של שיפוץ

ומה עם צער האשה שטרחה והכינה? נעלה לחמש דקות!!

תקומה היתה לה לעיר הצרפתית ליאון, זכתה העיר לביקורו של מרן הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן. היה זה בעת יצא מרן ראש הישיבה למסע חיזוק בגולה. לוח הזמנים היה צפוף, במעט ימים בקשו להטעים את מרב הקהילות והמוסדות שניתן, באור תורתו. סדר היום היה עמוס לעיפה, מתוכנן ומדוקדק בקפידה רבה: בשעה זו – בישיבה פלונית, משם אל תלמוד תורה, משם – אל בית כנסת, ומשם – לעיר אחרת…

הרבנים המתלוים, אף שהיו צעירים ממרן, התקשו להבין איך עומדים בעומס מאורעות שכזה, כשבין שיעור לשיעור ובין שיחת חיזוק למשנה, יש לעבור כברת דרך ארוכה בנסיעה ממושכת.

בהגיע הגאון רבי אהרן ליב לעיר ליאון, מדובר היה על פי המתוכנן כי הגאון רבי אהרן ליב יסור לביתו של הרב טובול לסעוד פת שחרית, מיותר לציין איזו תכונה הורגשה בבית הרב טובול.

בהתרגשות רבה, הכינו בני הבית ארוחת בוקר ראויה ומכובדת מתוך שימת לב מרבית לכל פרט. אמנם לעת בוקר התברר, כי אם יסור הגאון רבי אהרן ליב אל בית הרב טובול לסעוד בביתו, היה עלול לאחר את המטוס.

הודיעו אפוא בני הבית והנלוים אליו לרב טובול, כי עקב איחור בלוח הזמנים לא יוכל הרב להגיע אל ביתו. ניתן לשער עד כמה היתה האכזבה גדולה. הרב טובול ניסה לשדלם אך לא היה בידם פיתרון כיצד אפשר לקיים את שניהם: גם לבוא לביתו, וגם לא להפסיד את הטיסה.

מששמע הגאון רבי אהרן ליב כי הביקור בביתו של הרב טובול התבטל, פנה אל מקורבו ונאמנו הרב יצחק לוינשטיין זצ"ל ואמר: "ומה עם צער האשה שטרחה והכינה? נעלה לחמש דקות. צודק הרב טובול בהפצרותיו הן אשתו טרחה ואי אפשר לאכזבה".

אחר ביקור קצרצר נסעה המשלחת אל שדה התעופה. ובסיעתא דשמיא הם הגיעו בעוד מועד למטוס ובלי לגרום עגמת נפש לאי מי.

 

(משולחנם של גדולי הדור)

"אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם על מה שהם עשו לך? זאת נקמה מסוכנת!"

 

יהודי המנהל ארגון צדקה גדול מאוד, שמחזיק מאות משפחות עניות ומסייע ליתומים ואלמנות, הסתבך פעם שלא ברצונו עם קבוצת אנשים שניסו לפגוע בו פגיעה קשה, טפלו עליו עלילה וגרמו לחקירה משטרתית וניהול משפט כנגדו. הללו הפיצו גם שמועה שהוא מועל בכספי הקופה, ושפיקדונות שמפקידים אנשים שונים, באים לשימוש לצרכיו הפרטיים, כך כשהבעלים של הכספים מבקשים לקבל בחזרה את כספם, הם נענים בשלילה.

מנהל הארגון ידע שכל העלילות שטפלו עליו הן שקר מוחלט, אך יריביו דאגו להפיץ את הרכילות המרושעת שלהם בקהילות היהודיות שמעבר לים, והתרומות שהוענקו לארגון על ידי יהודי התפוצות, פחתו באופן משמעותי.

בצר לו פנה אל הצדיק רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל, ותינה בפניו את צערו הגדול. הרב הקשיב לו ברוב קשב, עודד אותו והשיב אליו את רוחו.

בתוך השיחה אמר מנהל הארגון לרב, שהוא לעולם לא יסלח לאנשים שעוללו את כל זאת, בגלל הפגיעה הקשה שהם פגעו בארגון הצדקה שבהנהלתו, ובגלל שכעת הוא אינו יכול לסייע למשפחות עניות כפי שסייע קודם לכן, בגלל המחסור בתרומות.

הרב שטיינמן עצר את האיש, ושאל אותו ישירות: "הרי לא מדובר בעסק פרטי שלך. זה ארגון צדקה! אתה עושה את כל מה שאתה יכול, ואם הם פגעו במישהו, הם פגעו ביתומים ובאלמנות. לא בך. למה אתה לא רוצה לסלוח להם?".

השיב לו מנהל הארגון שכתוב בהלכה, שעל אף שכתוב שכל אחד צריך למחול ולסלוח למי שפגע בו, ואסור להיות אכזרי ולהימנע מסליחה, עם זאת, מי שהוציאו עליו שם רע שלא בצדק, אינו חייב לסלוח למי שעשה זאת.

"נכון", ענה לו הרב, "אתה צודק. אתה באמת לא חייב לסלוח, אבל אני שואל למה אתה לא רוצה לסלוח? אני חושב שאתה לא סולח, כי אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה את הצער שלך, ויעניש אותם על כך. זאת נקמה! וזאת לא נקמה נקמה, אלא נקמה מסוכנת מאוד, כי חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שמי שהקדוש ברוך הוא מעניש בגללו אנשים אחרים, גם הוא עצמו אינו נשאר נקי, והקדוש ברוך הוא מעניש אותו על כך שגרם לו להעניש יהודים אחרים. העצה שלי אליך, היא להתנתק רגשית מהעניין הזה, ולפעול לטובת הארגון שאתה מנהל, בלי לקחת ללב את מה שעשו לך ולארגון. ואל דאגה יקירי, אני מתחייב בפניך שהארגון לא יפגע מכל הסיפור הזה, התרומות יחזרו להיות כפי שהיו קודם לכן, ואף יגדלו עוד ועוד. הסר דאגה מלבך".

עברו חודשים אחדים, ובערב יום הכיפורים הגיע מנהל הארגון פעם נוספת לשוחח עם הרב בנושא. אבל הרב הקדים אותו: "כבר אמרתי לך, תמחל ותסלח להם. זה בכלל לא עסק שלך, זה ארגון של הקדוש ברוך הוא. שהוא יטפל בהם כרצונו, מה אתה קשור לסיפור?".

אבל המנהל מצדו לא וויתר: "הרב, הארגון אולי לא שלי, אני רק מנהל אותו, אבל מה עם הכבוד שלי, מה עם הבושות הנוראיות שהם עושים לי. עד היום אני עדיין סובל מכך סבל רב, אנשים רבים חושבים שאני גנב או אדם לא ישר. אני לא יכול לשאת את הבושה הגדולה הזאת".

"בגלל הבושות אתה מצטער?", התפלא הרב לשמוע, "אוי… אנחנו עכשיו בערב יום הכיפורים. אתה יודע כמה כל בושה שנגרמת לנו מכפרת על החטאים שעשינו? אם היית יודע כמה גדולה התרומה שתורמות לך הבושות הללו, הייתה רץ אל אותם אנשים ומתחנן בפניהם שיביישו אותך עוד קצת".

מהסיפור הזה אנחנו יכולים ללמוד שני מסרים חשובים מאוד: האחד הוא להימנע מהקפדה על אנשים אחרים, ומלקוות שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם. טוב יותר לסלוח, ולהשתדל שלא להקפיד עליהם בכלל, גם אם הם עשו לנו רעה גדולה.

המסר הנוסף הוא, שלא לחשוש מבושות וביזיונות. אם אנחנו לא רצים לחפש שיביישו אותנו, לפחות נדע לקבל באהבה את הבושות שהגיעו אלינו מבלי שנרצה בהן, וכבר אמרו חז"ל שהנעלבים ואינם עולבים בחזרה במי שהעליב אותם, נחשבים לגיבורים גדולים, ולאוהביו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

הכבוד של הרב שטיינמן ליהודי שהודה על האמת, גם כשהיא לא נעימה

ביתו של הצדיק רבי אהרן לייב שטיינמן זכר צדיק לברכה, שימש ככתובת עבור אנשים רבים מכל קצווי הארץ והעולם, שהגיעו אל הרב כדי לקבל את ברכתו ולשאול בעצתו.

באחת הפעמים נקש על דלתו של הרב יהודי תלמיד חכם, ששימש כרב בישיבה קטנה ולא מוכרת, וכעת הציעו לו לעבור ולכהן כרב בישיבה גדולה ומפורסמת. הוא הסביר לרב את הלבטים השונים שלו, כמו המרחק מביתו, הצורך להחליף מקום עבודה על כל המשתמע מכך, החשש שאולי הוא לא יצליח עם התלמידים הבוגרים יותר, וגם הרצון שלו לעלות לרמה גבוהה יותר בתקווה שהוא יוכל לקדם את התלמידים בתורה וביראת שמים.

"בין השיקולים השונים שעומדים בפני", אמר האיש לרב שטיינמן, "יש גם את השיקול של הכבוד והפרסום. הישיבה הגדולה והמפורסמת היא ישיבה מאוד מכובדת. לשמש כרב בישיבה הזאת, זה כבוד גדול מאוד, הרבה יותר מהתפקיד הנוכחי שלי בישיבה הקטנה והלא מוכרת…".

הרב השיב לאיש את תשובתו, ולאחר שסיים לשוחח עמו, קם ממקומו וליווה אותו עד הדלת בצאתו מביתו.

בני הבית התפלאו מאוד על הכבוד הגדול שמכבד הרב את האיש. אומנם מדובר ביהודי תלמיד חכם, אבל תלמידי חכמים רבים פקדו את ביתו של הרב שהיה כבר זקן ובא בימים, ורק לאנשים מיוחדים מאוד הוא היה חולק כבוד כזה גדול, והיה מלווה אותם עד לדלת.

הרב שטיינמן ראה את פליאתם הגדולה והשיב להם על תמיהתם: "בכל יום באים לכאן אנשים רבים, שואלים אותי שאלות אם לעשות כך או אחרת, ומספרים לי סיפורים שונים ומשונים למה ככה יהיה יותר טוב ולא ככה, ואני מרגיש לפעמים שכל התירוצים האלו באו רק לחפות על כך שהם רוצים כבוד. לא נעים להם להודות בכך, אז הם מוצאים תירוצים אחרים וכל מיני סיבות משונות, בניסיון להוביל אותי להמליץ להם על הדרך שתביא להם יותר כבוד.

"והנה בא האיש הזה, והוא לא מתרץ תירוצים. הוא אומר את האמת, גם אם זה לא כל כך נעים לו. את זה אני מכבד. רק על זה שהוא אומר את האמת – מגיע לו שאני אלווה אותו עד הדלת!".

תיזהרו מהרופא הזה

 

הצדיק המפורסם רבי אהרן לייב שטיינמן זכר צדיק לברכה, שנפטר בערב חנוכה האחרון, היה מוסר שיעור קבוע בשבת אחרי סעודה שלישית לקבוצה תלמידי חכמים.

באחד השיעורים נקט הרב בצעד לא שגרתי, וסיפר למשתתפי השיעור על שאלה שנקרתה לפניו באותו שבוע, בעודו מבקש מהם לחוות את דעתם בנושא:

לחולה במצב קשה שהיה זקוק לניתוח, הציעו שתי אפשרויות – רופא אחד מומחה גדול בעל שם בינלאומי, אבל אדם מתנשא עד כדי כך שאי אפשר לשוחח עמו אפילו שיחה פשוטה שהחולה והמשפחה זקוקים לה כדי להירגע, ולעומתו הוצע להם רופא טוב שאינו מומחה גדול כל כך, אולם אדם טוב ונעים הליכות שאפשר לשוחח עמו בגובה העיניים. מי מהם עדיף?

השיבו משתתפי השיעור לרב: ודאי שהרופא הבכיר עדיף, כי עליו אפשר יותר לסמוך מנושא הרפואי. ומה שאינו מתנהג כראוי – זאת בעיה אומנם, אבל היא לא מצדיקה שניקח בגללה רופא פחות טוב.

אבל אחד ממשתתפי השיעור, מלבד היותו תלמיד חכם, היה גם עסקן רפואי ידוע, שמטפל בתיקים רפואיים רבים ועומד בקשר רציף מול רופאים בכירים בארץ ובעולם. דעתו היה שונה מדעתם של חבירו: "צריך לקחת את הרופא השני, כי על אדם גאוותן אמר הקדוש ברוך הוא: 'אין אני והוא יכולין לדור בכפיפה אחת'. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות אתו במקום אחד, הוא לא יהיה אתו גם בחדר הניתוח.

הרב העדיף את תשובתו של המשתתף הבודד על פני דעתם של המשתתפים האחרים, אבל הדגיש שבכל מקרה צריך תמיד להתייעץ עם רב גדול בתורה, לפני שמחליטים לוותר על רופא בכיר בגלל שהוא נגוע במידת הגאווה.

ממעשה זה אנחנו יכולים עד כמה צריך האדם להתרחק ממידת הגאווה והיהירות. כשאדם מתגאה על חבריו ועל אנשים אחרים, הוא מרחיק ממנו את הקדוש ברוך הוא, ובכך הוא מאבד את הסיעתא דשמיא (עזרה משמים), שהיתה מלווה אותו אם היה מתנהג בצניעות ובענווה.

"בגלל שאתה קרוב ללבי, לא יכולתי להחליט מי יותר טוב, אתה או הוא… "

"בגלל שאתה קרוב ללבי, לא יכולתי להחליט מי יותר טוב, אתה או הוא… "

 

אחד מתלמידיו של הצדיק רבי אהרן לייב שטיינמן, יצא מביתו לביקור בעיר אחרת.

היה זה לפני עשרות שנים, כשטלפונים סלולאריים עדיין לא היו בנמצא. באותה העת,

ניסה הרב שטיינמן להתקשר לביתו כדי לשוחח אתו, אבל בני המשפחה אמרו לרב

שאביהם יצא מחוץ לעיר, והם אינם יכולים ליצור אתו קשר בשעות הקרובות.

עברו כשעתיים, ושוב מצלצל הטלפון. הרב מבקש לדבר עם תלמידו, אבל הוא עדיין

לא יצר קשר, ואין להם כל דרך להשיג אותו.

כעבור שעות אחדות חזר התלמיד לביתו, וכששמע שהרב מחפש אותו, מיהר לגשת

לבית הכנסת שבו התפלל הרב, והתפלל שם תפילת מנחה, כשהוא מחכה שהרב יקרא

לו אחרי התפילה וידבר אתו על הנושא שבגינו התקשר לביתו פעמיים.

אך הרב רק מניד בראשו לשלום ופונה לעסוק בתלמודו. התלמיד המופתע ניגש את הרב,

ושאל אותו: "כבוד הרב חיפש אותי היום?".

"כן", השיב לו הרב שטיינמן במאור פנים. חיפשתי אותך פעמיים, כי פנה אלי יהודי עשיר

שהחליט להקים כולל אברכים, וחיפש אברך תלמיד חכם שיעמוד בראש הכולל. מיד חשבתי

שאתה מאוד מתאים לתפקיד וגם המשכורת של ראש הכולל גבוהה יותר מהמלגה שאתה

מקבל כיום כאברך מן השורה. לכן ניסיתי ליצור אתך קשר כדי שתדבר אתו, אבל לא היית

בבית, ובצהרים הוא כבר בא אלי פעם נוספת וסיפר לי שהוא חושב למנות מישהו אחר,

אברך תלמיד חכם גם הוא, לתפקיד הזה.

"הוא שאל לעצתי, ואני כמובן רציתי להמליץ לו שייקח אותך, אבל בגלל שאתה קרוב ללבי,

ידעתי שייתכן ואני בעצם טועה, ואולי האברך השני מתאים יותר לתפקיד. יש לי כאן אינטרס

אישי, וכשיש לי אינטרס אישי – אני לא יכול לייעץ למישהו אחר לעשות משהו שאולי עבורו

יהיה פחות טוב. לכן זה כבר לא רלוונטי, בירכתי אותו שיצליח בכל אשר יפנה, ושהכולל שלו

יפרח וישגשג בעזרת ה', עם אברכים תלמידי חכמים. ואתה יקירי, אל דאגה, הקדוש ברוך

הוא כבר יסדר לך משרה אחרת, עם שכר נאה בצדה".

מסיפור זה אנחנו למדים, עד כמה צריך אדם להיזהר כשהוא מייעץ לזולתו, ולוודא שכשאנחנו

מעניקים עצה למישהו, אנחנו באמת חושבים רק עליו ועל טובתו, ולא על עצמנו או על החברים

והקרובים שלנו.

אבל אתה לא מבוסס כלכלית כמו שהיית בעבר, אמר יחזקאל

יעקב לוסטיג

 

יצחק ויחזקאל, כך נכנה אותם, לצורך הסיפור הבא שללא ספק ידהים אתכם. את שמותיהם האמתיים איננו יודעים, אך על מעשיהם שמענו גם שמענו.

שכנים קרובים היו יצחק ויחזקאל. כמעט בכל יום הם נפגשו בחדר המדרגות של הבניין הבני ברקי בו התגוררו, שוחחו מעט על דא ועל הא ונפרדו איש איש לביתו ולמשפחתו.

אבל הבדל גדול היה בין השניים. יצחק היה אדם מבוסס היטב, הוא עשה חיל בעסקיו ופרנסתו היתה מצויה לו בשפע.

לעומתו, ביתו של יחזקאל היה ריק מדברי מאכל. משפחתו התקיימה על ארוחות דלות, ובעבודה בה עסק, לא הרוויח סכומי כסף שיספיקו לו לפרנס בהרחבה את אשתו וילדיו.

באחת השבתות, הקיש יצחק על דלת ביתו של יחזקאל, וביקש להשאיל ממנו דבר מה. יחזקאל פתח את הדלת ואץ רץ בשמחה כדי להביא את מבוקשו של שכנו החביב.

כשהעיף מבט אל שולחן השבת של שכנו הקרוב, נדהם יצחק לגלות כי השולחן כמעט ריק מדברי מאכל. קופסת טונה וחלה יבשה – זה מה שאכלו בני המשפחה לסעודת השבת.

הוא הזדעזע מאוד, ושב לביתו כשהוא שקוע במחשבות.

במוצאי השבת, הקיש יצחק בשנית על דלת השכנים, וביקש מיחזקאל לשוחח עמו בארבע עיניים: "ראה ידידי", אמר לו יצחק, "כמו שאתה יודע, אני מתפרנס יפה מאוד, לא חסר לי דבר. אני רוצה לקחת חסות על סעודות השבת בביתך. אתה יכול לקנות במכולת מדי יום חמישי את צורכי השבת בלי להצטמצם ולהתקמצן, ולאחר מכן תרשום את הקניה על החשבון שלי במכולת השכונתית".

יחזקאל סירב בתחילה, אבל יצחק לא הותיר לו ברירות רבות, ולבסוף הצליח לשכנע אותו שיקבל את התרומה הקבוע, למען הילדים הרכים שבוודאי זכאים לקבל יותר ממה שהוא יכול להרשות לעצמו לתת להם.

מספר שנים עמדו שני השכנים בהסכם. יחזקאל קנה את צרכי השבת, ויצחק שילם ביד רחבה, בשמחה ובמאור פנים.

אחרי תקופה, הורע מזלו של יצחק. העסקים נקלעו לקשיים גדולים, וכעבור שבועות אחדים הוא נשאר עני וחסר כל.

יחזקאל ידע על כך, והחליט שהוא מפסיק לקנות את צרכי השבת על חשבונו של שכנו הנדיב. אבל יצחק גילה זאת מהר מאוד, וגער בשכנו על כך שהוא מפר את ההסכם הקיים ביניהם.

"אבל אתה כבר לא מבוסס כלכלית כמו שהיית בעבר", אמר יחזקאל, "אני לא יכול להרשות לעצמי לקנות אוכל לילדי על חשבון הילדים שלך".

יצחק מצדו השיב לו שמאחר ומדובר בהוצאות השבת, אין זה על חשבון ילדיו: "חכמנו זכרונם לברכה מגלים לנו שהקדוש ברוך הוא אומר "לוו עלי ואני פורע", אתם תקנו את הוצאות השבת ואני אחזיר לכם הכל עד הפרוטה האחרונה. לכן אתה תמשיך לקנות כפי שעשית עד כה, ואני אשלם לך בהלוואה – הקדוש ברוך הוא כבר יחזיר לי".

השניים המשיכו להתווכח, עד שהחליטו לבסוף לגשת לגדולי הדור ולשאול לחוות דעתם. את השאלה הם הפנו לשני הרבנים הגדולים בבני ברק, הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, והגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זכר צדיק לברכה.

מעניין לציין ששני הרבנים היו חלוקים בדעתם: הרב קנייבסקי הסכים עם יחזקאל וטען שהוא צודק בכך שהוא מסרב לקבל את כספו של יצחק, ואילו הרב שטיינמן זצ"ל טען שצודק יצחק שטוען שמדובר בהוצאות השבת, כי אם הוא לא יכול להינות מסעודתו בזמן שהשכן שלו מסתפק בקופסת טונה, הרי שתשלום ההוצאות של השכן נחשב לחלק מהוצאות השבת שלו עצמו, ועל כך אמר הקדוש ברוך הוא "לוו עלי ואני פורע".

כיצד הסתיים הסיפור? אנחנו לא יודעים, אבל נראה שזה עיקר הסיפור, וההמשך שלו אולי מאוד מסקרן, אבל הוא כבר פחות חשוב…