Monthly Archives: דצמבר 2017

אתה חייב לטעום את החוויה המדהימה הזאת

אתה חייב לטעום את החוויה המדהימה הזאת

צעירים רבים מצטרפים לספסלי הלימודים בישיבות קדושות
מה הם מרגישים שם, ומה זה עושה להם.
כנסו לסרט חובה
צעירים מספרים, וגם מבוגרים שחוו את החוויה המדהימה הזאת
הרב יצחק פנגר והרב אריה דרעי, ועוד

מצות קריאת שמע נקראת בטהרה

מצות קריאת שמע נקראת בטהרה

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 19 במשניות מסכת ברכות פרק ג משנה ו

במשנה זאת נלמד על טומאה וטהרה בנשים וגברים שצריכים לטבול כדי לקיים מצוות קריאת שמע

קריאת שמע תתבצע אך ורק מתוך טהורה ונקיות

קריאת שמע תתבצע אך ורק מתוך טהורה ונקיות

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 18 במשניות מסכת ברכות פרק ג משנה ה

במשנה זאת נלמד כי על קריאת דשמע להיקרא במקום נקי ומתוך טהרה

על קריאת שמע בלב שמעתם?

על קריאת שמע בלב שמעתם?

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 17 במשניות מסכת ברכות פרק ג משנה ד

במשנה זאת נלמד כי במצבים מסויימים אסור לקרוא קריאת שמע בפה ויש להרהר אותה בלב בלבד

למה נשים לא מניחות תפילין?

למה נשים לא מניחות תפילין?

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 16 במשניות מסכת ברכות פרק ג משנה ג

במשנה זאת נלמד כי נשים עבדים וקטנים פטורים ממצוות קריאת שמע וממצוות נוספות

מה יותר חשוב ניחום אבלים או קריאת שמע?

מה יותר חשוב ניחום אבלים או קריאת שמע?

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 15 במשניות מסכת ברכות פרק ג משנה ב

במשנה זאת נלמד את ההלכות החשובות הנוגעות למתעסקים עם קבורת מת וניחום אבלים, האם מצוותם קודמת לקריאת שמע?

איזה יהודי פטור מקריאת שמע, מתפילה, ומכל מצוות התורה?

איזה יהודי פטור מקריאת שמע, מתפילה, ומכל מצוות התורה?

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 14 במשניות מסכת ברכות פרק ג משנה א

במשנה זאת נלמד כי מי שנפטר לו אחד מקרוביו ל"ע פטור מכל מצוות התורה וגם מקריאת שמע

היום אני מתחתן ואין לי זמן לקריאת שמע בכוונה

היום אני מתחתן ואין לי זמן לקריאת שמע בכוונה

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 13 במשניות מסכת ברכות פרק ב משנה ח

במשנה זאת נלמד על מחלוקת תנאים האם חתן ביום חופתו חייב בקריאת שמע או פטור בגלל היותו טרוד בהכנות לחתונה

מה זה עבד כנעני ולמה לא מנחמים על פטירתו

מה זה עבד כנעני ולמה לא מנחמים על פטירתו

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 12 במשניות מסכת ברכות פרק ב משנה ז

במשנה זאת נלמד כי להלכה לא מקבלים תנחומים על עבדים כנעניים וזאת משום שלא יבואו לחשוב שהיה יהודי ויתחתנו עם ילדיו

7 ימים ללא מקלחת חמה

7 ימים ללא מקלחת חמה

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 11 במשניות מסכת ברכות פרק ב משנה ו

במשנה זאת נלמד כי אומנם לפי ההלכה אסור להתרחץ כל שבעת ימי אבלות, אבל רבן גמליאל עצמו היה מרשה לעצמו להתקלח בימי האבלות

חתן בליל החתונה פטור מקריאת שמע?

חתן בליל החתונה פטור מקריאת שמע?

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 10 במשניות מסכת ברכות פרק ב משנה ה

במשנה זאת נלמד כי כאשר אדם טרוד במצווה אחרת רוצה המשנה לפטור אותו ממצוות קריאת שמע, אך להלכה נהגו היום לקרוא קריאת שמע גם בליל החתונה

פועל בניין? כך תקרא קריאת שמע

פועל בניין? כך תקרא קריאת שמע

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 9 במשניות מסכת ברכות פרק ב משנה ד

חכמים נתנו לו הנחיות ברורות כיצד לקיים כל מצווה ומצווה, גם לפועל בניין שמטפס על פיגומים ישנם הנחיות כיצד לקרוא קריאת שמע תוך כדי עבודה

קריאת שמע נקראת בקול רם

קריאת שמע נקראת בקול רם

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 8 במשניות מסכת ברכות פרק ב משנה ג

במשנה זאת נלמד כי על מנת לקיים את מצוות קריאת שמע צריך לאומרה בקול רם, אם רק לחשתם ולא שמעתם עצמכם לא תצאו ידי חובה

קריאת שמע מחולקת לשלושה קטעים

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 7 במשניות מסכת ברכות פרק ב משנה ב

במשנה זאת נלמד כי מצוות קריאת שמע מחולקת לשלושה קטעים נפרדים,

ובמקרים מסויימים ניתן יהיה להשיב לשלום דווקא בין קטע לקטע ולא בקטע עצמו

כדי לקיים מצווה בשלמות יש לכוון עליה

כדי לקיים מצווה בשלמות יש לכוון עליה

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 6 במשניות מסכת ברכות פרק ב משנה א

במשנה זאת נלמד האם מצוות צריכות כוונה או הביצוע מספיק גם ללא כוונה מיוחדת לשם המצווה

מצות ציצית רק ביום, מצוות קריאת שמע גם בלילה

מצות ציצית רק ביום, מצוות קריאת שמע גם בלילה

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 5 במשניות מסכת ברכות פרק א משנה ה

במשנה זאת נלמד על מחלוקת תנאים האם חייבים לקרוא את קריאת שמע ופרשיותיה גם בלילה

לקריאת שמע בהידור נברך לפניה ואחריה

לקריאת שמע בהידור נברך לפניה ואחריה

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 4 במשניות מסכת ברכות פרק א משנה ד

במשנה זאת נלמד כי קריאת שמע בשחרית ובערבית נקראת עם שתי ברכות לפניה ושתי ברכות לאחריה

קריאת שמע – בישיבה, בעמידה, בהליכה, בשכיבה?

קריאת שמע – בישיבה, בעמידה, בהליכה, בשכיבה?

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 3 במשניות מסכת ברכות פרק א משנה ג

במשנה זאת נלמד האם צריך דווקא לעמוד בשעת קריאת שמע או שאם רוצים אפשר אפילו בשכיבה

מצוות קריאת שמע מוגבלת לשעות מסויימות

מצוות קריאת שמע מוגבלת לשעות מסויימות

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 2 במשניות מסכת ברכות פרק א משנה ב

במשנה זאת נלמד כי מצוות קריאת שמע מוגבלת לשעות שדווקא בהן הזמן לקרוא קריאת שמע, וכל המאחר הפסיד המצווה

לימוד גמרא – מטוס נחשב חצר מהלכת? – שיעור 25

לימוד גמרא – מטוס נחשב חצר מהלכת? – שיעור 25

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ט. ת"ש ר' אליעזר אומר – דף ט: מתני'.
בשיעור זה מלמד הרב ניו שיש כמה סוגי קנינים המיועדים לחפצים שונים, ויתכן שקנין מסוים שמועיל לדבר אחד לא יועיל לקנות דבר אחר.

שיעור מספר 25

לימוד גמרא – לקנות אופנוע אתה יודע? שיעור 24

לימוד גמרא – לקנות אופנוע

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ח: מיתיבי היו שנים – דף ט. ברותא היא.
בשיעור זה הרב ניו מלמד מה ההבדל בין אדם שרכוב על בהמה לבין המנהיג אותה, ומי מביניהם עדיף.

שיעור מספר 24

לימוד גמרא – איך קונים רכב? שיעור 23

לימוד גמרא – איך קונים רכב? שיעור 23

בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ח. היו שנים רוכבין – דף ח: מיתיבי היו שנים.
הרב ניו מלמד בסוגיא מרתקת זו, איך אפשר לקנות חפץ שלא ניתן להגביה אותו,
והאם אדם שרוכב על בהמה קונה אותה, או שצריך דוקא למשוך אותה על מנת לקנותה.

שיעור מספר 23

לימוד גמרא – ערמומי? לא אצלנו! שיעור 22

לימוד גמרא – ערמומי? לא אצלנו! שיעור 22

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ח. אמר ליה רב אחא – דף ח. היו שנים רוכבין.
בשיעור זה מלמד הרב ניו מאיזה חלק במשנה הביא רמי בר חמא ראיה לדבריו שהמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו.

שיעור מספר 22

לימוד גמרא – מצאת אלף דולר לא בטוח שהם שלך – שיעור 21

לימוד גמרא – מצאת אלף דולר לא בטוח שהם שלך – שיעור 21

לימוד גמרא – בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ח. אמר רמי בר חמא – עד דף ח. אנא אקני.
בשיעור זה מלמד הרב ניו שאדם יכול לזכות עבור חבירו במציאה, אפילו שחבירו אינו נוכח במקום, בתנאי שזה לא בא על חשבון אחרים.

שיעור מספר 21

לימוד גמרא – שטר בלי תאריך שוה? שיעור 20

לימוד גמרא – שטר בלי תאריך שוה? שיעור 20

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ז: אמר רבי אלעזר – דף ח. אמר רמי בר חמא.
בשיעור זה הרב ניו מלמד ששנים שאוחזין בשטר, מאד משנה באיזה צד הם אוחזין.

שיעור מספר 20

לימוד גמרא – מה עושה השטר שלי אצלך? שיעור 19

לימוד גמרא – מה עושה השטר שלי אצלך? שיעור 19

לימוד גמרא – בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ז. ת"ר שנים – דף ז: אמר רבי אלעזר.
בשיעור זה הרב ניו מלמד מה הדין במקרה שמלוה ולווה מתווכחים ממי נפל השטר חוב שבידם, וכן מה יהיה הדין במקרה כזה בשטר כתובה שנמצא.

שיעור מספר 19

לימוד גמרא – ראית פעם בריכה ניידת? שיעור 18

לימוד גמרא – ראית פעם בריכה ניידת? שיעור 18

לימוד גמרא – בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ז. מאי הוי עלה דף ז. ת"ר שנים.
בשיעור זה הרב ניו מלמד מה ההלכה במקרה שיש ויכוח בין שנים ואחד מהם הקדיש את חלקו,
האם חבירו יוכל להשתמש בחלק שלו. ועוד מה החילוק בין שנים אוחזין לשנים אדוקין.

שיעור מספר 18

לימוד גמרא – נראה אם אתה יודע לספור? שיעור 17

לימוד גמרא – נראה אם אתה יודע לספור? שיעור 17

לימוד גמרא- בבא מציעא ו: אמר ליה רב חנניה – דף ז. מאי הוי עלה.
בשיעור זה הרב ניו מלמד כיצד מעשרים בהמות ועוד כמה פרטים בהלכות אלו.

שיעור מספר 17

לימוד גמרא – אלימות בבית המשפט! שיעור 16

לימוד גמרא – אלימות בבית המשפט! שיעור 16

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ו. בעי ר' זירא – ו: אמר ליה רב חנניה.
הרב ניו מלמד מה הדין במקרה של שנים אוחזין בחפץ,
ואחד מהם הוציא בכח את החצי שהשני תפוס, ומה יהיה הדין במקרה שאחד מהם הקדיש את חלקו.

שיעור מספר 16

לימוד גמרא – המעסיק לא רוצה לשלם, מה עושים? שיעור 15

לימוד גמרא – המעסיק לא רוצה לשלם, מה עושים? שיעור 15

לימוד גמרא בבא מציעא דף ו. ואלא הא – דף ו. ליתיה בחזרה.
בשיעור זה הרב ניו מלמד כמה שבועות משביעין שומר חנם שטוען שנגנב החפץ ממנו.

שיעור מספר 15

לימוד גמרא – עד מדינה כשר לעדות? שיעור 14

לימוד גמרא – עד מדינה כשר לעדות? שיעור 14

לימוד גמרא – בבא מציעא דף ה: 'זה ישבע' – דף ה: 'להו'.
בשיעור זה מלמד הרב ניו באיזה סוג שבועה נשביע את האדם שטוען לבעלות על הטלית.

שיעור מספר 14

לימוד גמרא – גנב יכול להישבע? שיעור 13

לימוד גמרא – גנב יכול להישבע? שיעור 13

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה. 'ההוא רעיא' – דף ה: 'ולא לו'.
בשיעור זה הרב ניו מלמד אותנו האם רועה שמקבל בהמות לשמור,
וחשוד להישבע מכיון שבאו עדים שהוא אכל בהמות שקיבל לשמירה, יכול להישבע, ואם אינו יכול מי נשבע במקומו.

שיעור מספר 13

לימוד גמרא – השאלת סלולרי לחבר ושוטר החרים את המכשיר האם אתה חייב? שיעור 12

לימוד גמרא – השאלת סלולרי לחבר ושוטר החרים את המכשיר האם אתה חייב? שיעור 12

לימוד גמרא – בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה. ת"ש דתני רמי בר חמא – ההוא רעיא.
בשיעור זה מלמד הרב ניו מה דינם של שומרים שקיבלו רמות אחריות שונות.

שיעור מספר 12

לימוד גמרא – אפשר להשביע אותך על מה שאתה לא חייב להישבע – שיעור 11

לימוד גמרא – אפשר להשביע אותך על מה שאתה לא חייב להישבע – שיעור 11

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ד: 'מתיב מר זוטרא' – עד דף ה. 'ת"ש'.
בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד מה הדין במקרה שאדם נתבע גם על קרקעות וגם על מטלטלין, האם ניתן להשביעו אע"פ שלא נשבעים על קרקע.

שיעור מספר 11

לימוד גמרא – יש לך צ'ק פתוח, כמה תרשום – שיעור 10

לימוד גמרא – יש לך צ'ק פתוח, כמה תרשום – שיעור 10

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ד. 'מיתיבי' עד דף ד: 'מתיב מר זוטרא'.
בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד אותנו מה הדין בשטר שלא מפורש בו כמה הלווה חייב למלווה, המלווה טוען שהיה כתוב סכום מסוים והלווה מודה בחלק מהסכום,

שיעור מספר 10

לימוד גמרא – שילם במזומן להוצאה לפועל ואמר שזה מה שחייב – שיעור 9

לימוד גמרא – שילם במזומן להוצאה לפועל ואמר שזה מה שחייב – שיעור 9

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ד. 'אלא דקאמר' – עד מתיבי בסוף העמוד.
בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד מה יהיה הדין במקרה שאדם מודה באופן חלקי בתביעה,
ולא רק שמודה אלא משלם מידית את החוב שבו מודה, האם דינו כמודה במקצת שחייב שבועה או שבמקרה זה פטור משבועה.

שיעור מספר 9

לימוד גמרא – שני עדים יכולים לחייב אותך להישבע – שיעור 8

לימוד גמרא – שני עדים יכולים לחייב אותך להישבע – שיעור 8

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ג: גמרא מ- 'אלא אתיא' עד דף ד. 'אלא דקאמר'
בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שמנסה לחייב שבועה במידה ו-2 עדים מעידים נגדך כי אתה חייב כסף לפלוני,
הגמרא מנסה להשוות סיפורים שונים כדי ללמוד מהם את חיוב השבועה

שיעור מספר 8

לימוד גמרא – תובעים ממך כסף ואתה מודה רק בחלק מהסכום, כמה תשלם? – שיעור 7

לימוד גמרא – תובעים ממך כסף ואתה מודה רק בחלק מהסכום, כמה תשלם? – שיעור 7

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ג. 'תני רבי חייא' – דף ג:
בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את ההבדל בין אדם שמתכחש לתביעה – שהוא נאמן,
לבין אדם שמודה במקצת התביעה שאינו נאמן ובכדי לאמת את טענתו צריך להישבע שבועה מהתורה.

שיעור מספר 7

לימוד גמרא – הפסיכולוגיה של גנבים ורמאים – שיעור 6

לימוד גמרא – הפסיכולוגיה של גנבים ורמאים – שיעור 6

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ג. גמרא מ- 'לימא מתניתין' עד דף ג. 'תני רבי חייא'
בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא המציגה פולמוס שלם כיצד להתמודד כאשר עולה חשש כי אחד מהטוענים רמאי הוא

שיעור מספר 6

לימוד גמרא – מי חושב שויכוחי כספים מוכרעים גם ללא שבועה? – שיעור 5

לימוד גמרא – מי חושב שויכוחי כספים מוכרעים גם ללא שבועה? – שיעור 5

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב: גמרא מ- 'לימא מתניתין דלא כסומכוס' עד דף ג. 'לימא מתניתין'
בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שמביאה את דעתו של האמורא סומכוס ובודקת האם משנתינו תואמת לדעתו

שיעור מספר 3

לימוד גמרא – למי מכרת את האתרוג ? – שיעור 4

לימוד גמרא – למי מכרת את האתרוג ? – שיעור 4

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב: גמרא מ- 'ולחזי' עד דף ב: 'לימא'
בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שמביאה את דעתו של האמורא בן ננס ובודקת האם משנתנו תואמת לדעתו

שיעור מספר 4

לימוד גמרא – שני חברים רצו לקנות את אותה עוגה, מי קודם? – שיעור 3

לימוד גמרא – שני חברים רצו לקנות את אותה עוגה, מי קודם? – שיעור 3

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב. גמרא מ- 'וצריכא' עד דף ב: 'ולחזי'
בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שדנה האם יש הבדל בין מציאה על ידי שניים לבין רכישה, כאשר רבים שניים על חפץ אחד המוצע למכירה

שיעור מספר 3

לימוד גמרא – באיזה רגע נהפך המוצא לבעליה של המציאה? – שיעור 2

לימוד גמרא – באיזה רגע נהפך המוצא לבעליה של המציאה? – שיעור 2

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב. גמרא מ- 'למה לי' עד 'וצריכא'
בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שדנה האם מציאה נהפכת לרכוש המוצא מרגע שראה אותה או רק ממתי שאחז בה בשני ידיו

שיעור מספר 2

לימוד גמרא – שני חברים מצאו אייפון למי מהם הוא שייך ? – שיעור 1

לימוד גמרא – שני חברים מצאו אייפון למי מהם הוא שייך ? – שיעור 1

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב. משנה ראשונה,
בשיעור זה הרב דניאל ניו יתן לכם רקע מרתק על אבידות שנמצאו על ידי שני אנשים יחד וכל אחד טוען שהוא מצא ראשון

שיעור מספר 1

לימוד גמרא – התורה מהר סיני, הגמרא מהיכן?

לימוד גמרא – התורה מהר סיני, הגמרא מהיכן?

לימוד גמרא – מי יצר את הגמרא?
על ידי מי היא נכתבה?
ולמה כל כך חשוב ללמוד אותה,
הרב דניאל ניו בהסבר קצר וקולע על התלמוד העתיק בעולם

שיעור הקדמה

מתי קוראים קריאת שמע

מתי קוראים קריאת שמע

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 1 במשניות מסכת ברכות פרק א משנה א

במשנה זאת נלמד על מצוות קריאת שמע ועל הזמנים המיוחדים והמדוייקים ביום בהם אנו חייבים לקרוא קריאת שמע

איך נדע מה מותר ומה אסור בשבת

איך נדע מה מותר ומה אסור בשבת?

שיעור מס' 1 מסכת שבת פרק א' משנה א'.

בשיעור זה מובאת סקירה כללית על המסכת,
וכן נלמד מהו דין הוצאה מרשות לרשות בשבת.

מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

נולדתי בעשרה בטבת בבוקר, אני צריכה לצום באותו יום?

נולדתי בעשרה בטבת בבוקר, אני צריכה לצום באותו יום?

שאלה

רציתי לשאול עוד מעט יש לי בת מצווה ואני נולדתי בעשרה בטבת בבוקר

אני צריכה לצום באותו היום?

 

תשובה

שלום וברכה

הרבה מזל טוב לרגל הבת מצוה, הרגע הנעלה שבו את לוקחת אחריות על עצמך,

ומתחילה לצמוח ולפרוח בעזרת המצות שהאלוקים נתן לנו כדי שנעלה ונתעלה.

כולנו תפילה שעד היום הגדול שלך נזכה לשיבת ציון ובנין בית המקדש, ועשרה

בטבת יהפך למועד ושמחה, ותזכי להתחיל את חייך הבוגרים במצות יום החג

והשמחה על הגאולה.

עם שקיעת החמה בלילה שלפני עשרה בטבת, על פי ההלכה את גדולה, ומתחייבת

במצוות, ונוהגת בכל דבר כגדולה, למרות שנולדת בבוקר.

אם ח"ו עד אז לא יבנה בית המקדש, בהעדר בעיה רפואית או חולשה מיוחדת יש

לצום בצום זה, אציין שבגילך לעיתים יש חולשה או קושי מיוחד לצום, ואז באופן כללי

אפשר להקל בכלל הצומות מלבד תשעה באב ויום הכיפורים, במקרה כזה יש לאכול

ולשתות מה שנצרך לקיום הגוף, ולהמנע ממתקים או מאכלים מיוחדים בצום.

עצם העובדה שאחד המצוות הראשונות שעמהם תתחילי את חייך הוא האבלות על

ירושלים, הוא סיבה שבעזרת השם תזכי לראות בנחמת ציון ובנית ירושלים במהרה בימינו.

הרבה מזל טוב

 

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א

 

נ.ב. טיפ קטן לקראת הצום, החולשה בצום ע"פ רוב הוא מאיבוד נוזלים ולא מחוסר באכילה,

מומלץ מאד ב24 שעות לפני הצום לשתות כל שעה כוס מים, בכך הגוף ספוג בנוזלים,

וכמובן לא לעשות פעילות ספוטרטיבית או שהייה בשמש וכדומה הגורמים לאיבוד נוזלים מוגבר.

המוקש הכי גדול לשלום הבית לנשואים ולמחפשים את זיווגם – שיעור 6

בשיעור זה נלמד: 

"איש ואישה משלימים אחד את חסרונות השני"

"הבורא יצר חיבור מדהים בין איש ואישה, על ידי שברא את האישה מהצלע של הגבר, וכך הוא יצר איחוד מושלם"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 6 במסכת קידושין דף ב:

הדרך הנכונה לחיבור בין בני זוג לשלום לשמחה ולאהבה – שיעור 5

בשיעור זה נלמד: 

"לחבר שני אנשים לחיות חיים שלמים יחד עם שותפות אמיתית,

זה סיפור ארוך קשה ומורכב, הפוך מהטבע, כמעט בלתי אפשרי… איך מבצעים את זה?"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה של

התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים ורבנים נוספים

הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 5 מסכת קידושין דף ב:

הדרך לנצחון מוחץ על האויבים, ואיך זה קשור לדרך בה מקדשים אשה – שיעור 4

בשיעור זה נלמד: 

"למדתם דקדוק? "דרך" זה לשון זכר או נקבה?"

"התורה היא לא ספר חוקים יבשים, אלא 'דרך חיים' שמרוממת את האדם מתאוות נמוכות, ומביאה אותו לחיים נצחיים אין סופיים"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 4 במסכת קידושין דף ב:

בטעות ערבבנו את המרק הבשרי בכף חלבית

בטעות ערבבנו את המרק הבשרי בכף חלבית

מעוניין ללמוד הלכות בשר וחלב לעומק?

הרב חגי ינוקא בסדרת שיעורים מיוחדת על הלכות בשר וחלב

בשיעור זה פתיחה והקדמה, כדי שנוכל להבין טעמי וחומרת האיסור

שיעור קצר וישיבתי למתקדמים

מי כתב את הגמרא, ולמה כ"כ חשוב ללמוד אותה

מי כתב את הגמרא, ולמה כ"כ חשוב ללמוד אותה

לימוד גמרא – מי יצר את הגמרא?
על ידי מי היא נכתבה?
ולמה כל כך חשוב ללמוד אותה,

הרב דניאל ניו בשיעור קצר וקולע על התלמוד העתיק בעולם

מה מברכים על ריבה ומה על מחית תפו"א

מה מברכים על ריבה ומה על מחית תפו"א

לכל מוצר יש ברכה מיוחדת שקבעו חכמינו ז"ל,
הרב יהושע פלטניק בסדרת שיעורים מעניינת על הברכות השונות
כנסו ותשכילו

שיעור מס' 4

החתן אומר 'הרי את מקודשת לי', מה הפירוש מקודשת? – שיעור 3

החתן אומר 'הרי את מקודשת לי', מה הפירוש מקודשת? – שיעור 3

בשיעור זה נלמד: 

"הרי את 'מקודשת' הפירוש שאת אסורה עלי או אולי את מותרת רק לי?"

"החיבור בין איש לאישה בקדושה מוביל אותם לחיים של הרמוניה יציבות ושלימות, חיבור שהוא על בסיס זמני, הזדמנותי, מוביל לתסכול ולאבדון"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

 

על מצוות יבום שמעתם? וכיצד ניתן להשאיר זכר ושארית לאדם שנפטר ללא ילדים – שיעור 2

על מצוות יבום שמעתם? וכיצד ניתן להשאיר זכר ושארית לאדם שנפטר ללא ילדים – שיעור 2

בשיעור זה נלמד: 

"נשמה שנפטרה ללא צאצאים מצטערת בעולם העליון יותר מזוג חשוך

ילדים בעולם הזה, מה מצווה התורה לעשות בשביל להועיל לה?"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה של התורה

שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים ורבנים נוספים הכנסו

לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 2 בדף ב.

אז אם אתם שואלים את עצמכם למה כ"כ חשוב ללמוד גמרא

הרב אליעזר הילמן מרבני ארגון 'אחינו' מסביר:

התלמוד הבבלי, זה שעבר בעמנו בירושה מדור לדור, מאב לבנו ומסב לנכדו,

זה שמלווה אותנו קרוב לאלפיים שנות גלות, זה שבו הגו והוגים כל גדולי התורה

בכל הדורות. התלמוד הבבלי מכונה בפי הלומדים אותו 'גמרא'.

אז הבנו שללמוד גמרא זה דבר גדול, אפילו חשוב מאוד. אנחנו יודעים שכדאי ללמוד

גמרא, אבל למה? למה זה כדאי? מה זה נותן לנו בחיים?

"את התשובה לשאלה הזאת יש לחלק לשני חלקים. יש את החלק של האנשים שכב

ר למדו גמרא, ואני מתכוון למי שלמדו גמרא ברצינות, עם כל הריכוז והרצון לדעת.

האנשים האלו לא צריכים שיסבירו להם למה כדאי ללמוד גמרא. הם כבר יודעים.

"לעומתם יש את האנשים שמנגד. אלו שכבר לא למדו גמרא. הם עוד לא יודעים מה

זה גמרא, אבל מאידך חבל על המאמץ ועל הניסיון להסביר להם. זה כמו שתיקח ילד

שמימיו לא ראה גלידה, ותנסה להסביר לו מה זה גלידה ומה הטעם שלה. אתה אומר

לו שזה לא קשה ולא רך, זה קר אבל לא יותר מידי, זה מחליק בגרון אבל אתה צריך

לבלוע אותו, יש לזה טעם מתוק אבל לא מאוד מתוק, והצבע משתנה בהתאם לטעם.

גם אם הילד הזה הבין כל מה שאמרת, ואתה יכול אפילו לבחון אותו והוא ידע לענות

בדיוק מה זה גלידה. הוא יסביר לך שזה קר אבל לא יותר מידי, הוא יגיד לך מה הצבע

של הגלידה ואיך היא נראית ומה המרקם שלה ואפילו כמה קלוריות יש בכל מאה גרם.

אבל הוא לא באמת יודע מה זה גלידה, כי הוא אף פעם לא טעם גלידה.

"כשמדברים על משהו רוחני זה הרבה יותר חזק. אי אפשר להסביר מה זה לימוד גמרא

למישהו שאף פעם לא למד גמרא.

"מה תגיד לו? שזה נותן תחושת סיפוק? שזה ממלא את הלומד? נכון, אלו הגדרות נכונות,

אבל הן רחוקות מלהיות ממצות.

"לימוד הגמרא זאת חוויה עצומה. זאת חוויה שמתאימה כמעט לכל גיל. ילד בכתה ג'

בתלמוד תורה שמתחיל ללמוד גמרא, וישיש בן מאה שלומד את אותה הגמרא, שניהם

מרגישים בה טעם, שניהם מרגישים בה מתיקות. שניהם מרגישים שהם מחכימים כשהם

לומדים את אותה הגמרא, את אותן המילים. הגאון הכי גדול והאיש הכי פשוט עם כשרונות

ממוצעים ומטה, שניהם לומדים את אותן שורות וכל אחד מהן מבין את הגמרא ברובד אחר.

הגאון מבין בצורה הרבה יותר עמוקה, אבל גם האדם הפשוט מבין ברמה שלו. מבין

ונהנה לא פחות מהגאון העצום.

"יש הרגשה שמי שפתר חידה מורכבת הרגיש אותה. אתה שובר את הראש במשך חודשים

ומנסה להבין את החידה, ולבסוף ברגע אחד נופלת לך הברקה ויש לך תשובה. פתאום

אתה רואה איך כל הפרטים מסתדרים כמו מאליהם, אתה מתמלא בתחושת של סיפוק,

של התלהבות. אתה מיד לוקח את הטלפון וחייב לספר לחברים הטובים שלך שהצלחת

לפתור את החידה שעליה עמלת במשך חודשים ארוכים.

"כשלומדים גמרא, יש את ההרגשה הזאת בכל שורה, בכל נושא. זוהי מסכת מופלאה

של עונג רוחני עם תענוג גשמי של לוגיקה מסתורית ומרתקת במיוחד. בקיצור, מה אני

מנסה להסביר בכל מיני דרכים איך זה ללמוד גמרא, מי שעוד לא טעם, מוזמן לבוא ולטעום.

אחרי שהוא ירגיש את הטעם המיוחד, כבר לא יהיו לו עוד שאלות".

באמצע החופה יצאו כל משתתפי השמחה לחפש את הטבעת שקנה החתן לכלה – שיעור 1

בשיעור זה נלמד: 

"ההבדל המהותי בין 'הסכם נישואין' לכתובה וקידושין"

"האם החתן יכול לקדש את הכלה בטבעת שאימו משאילה לו?"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 1 מסכת קידושין דף ב.