רחל אימנו נענשה במיתה בלידת בנימין על שציערה את אביה כאשר גנבה את התרפים שלו – מדוע?

שאלה

הבאתם דברי הזוהר הקדוש שרחל אימנו נענשה במיתה בלידת בנימין על שציערה את אביה כאשר גנבה את התרפים שלו.

הדבר אינו מובן לי בכלל, כי אנשי שבט לוי דווקא קבלו שכר על שהיו מוכנים להרוג את אביו שעבד את העגל, וגם במסית לעבודה זרה כתוב שצריך להביא למותו גם אם זה אביו.  גם למדנו שלא שומעים בקול האב שאומר לעשות עבירה כי גם האב (או האם) חייבים בכבוד ה', ולכן עושים את רצון ה' גם אם זה נגד רצון אביו. ואמנם כאן הוא לא אמר לה לעבור עבירה, אבל העיקרון הוא שכבוד ה' קודם, ועבודה זרה אסורה גם לגוי.

והשאלה עוד יותר קשה בגלל שכל האמהות היו גיורות ולגר אין קרובים ולכן אינו מחוייב בכיבוד אב כמו יהודי אחר. וגם אם נחשב עדיין לבן נח כי עוד לא ניתנה התורה, הרי כיבוד אב אינו בין השבע מצוות של בני נח.   ואילו השאירה את התרפים ללבן הרי הייתה מאפשרת לו לעבוד ע"ז. וכל שכן שהיא עשתה את זה כדי שלבן לא ידע שיעקב ברח וכבוד הבעל קודם לכבוד האב. ואם אומרים שזה לא עניין של כבוד אלא של איסור צער ואולי גם לבן נח אסור לצער את אביו, בכל זאת הרי זה היה עניין של פיקוח נפש כי "לבן בקש לעקור את הכל" ופיקוח נפש דוחה את שאר המצוות חוץ מהשלשה חמורות. אז איך אפשר להבין את העניין?

תשובה

שלום רב!

לא התעמקתי כעת דיו בדברים, אך לכאורה ניתן לפרש שגם לפי דעת הזוהר עצם לקיחת התרפים ע"י רחל הייתה מעשה נכון, אלא שמכיוון שבכל זאת נגרם בכך צער לאביה, נוצר כאן פגם רוחני שהיה צורך לתקנו.

הדבר דומה קצת לאדם שפגע בשני שלא בכוונה ובלא שהייתה לו יכולת להמנע מכך. הגם שאין שום אשמה על אותו אחד שפגע בשני, מכל מקום עליו לבקש את מחילתו של הנפגע. זאת מכיוון שסוף כל סוף נגרם צער לשני ויש צורך לתקן את אשר נעשה. גם במקרה שלנו, למרות שרחל עשתה את מה שהיה עליה לעשות, מכל מקום היא הייתה צריכה לעבור תיקון בכדי לטהר את הפגם הרוחני שנוצר מהצער שהיא ציערה את אביה.

ובמיוחד מכיוון שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ועוד שרחל נבחרה להיות אחת מהאמהות הקדושות של עם ישראל כולו, היה צורך לעבור תיקון יותר קשה במקרה זה.

לגבי התמיהה על הדרישה מרחל לכבד את אביה, יש לומר על כך שלפני נתינת התורה, האבות והאמהות הקדושים קיימו אכן את המצוות, אך בפרטי קיומן הם ידעו ברוח קדשם איך בדיוק לנהוג, דהיינו באופן שבו נעשים התיקונים הרוחניים הנצרכים באותה עת וכפי רצון הבורא יתברך. מסיבה זו ניתן להבין כיצד יתכן שרחל הייתה נדרשת באותו זמן לכבד את אביה.

הסברא שישנו חילוק בין לכבד את ההורים לבין לגרום להם צער היא סברא נכונה. לכן גם אם נאמר שרחל לא הייתה מחוייבת בכיבוד אביה, אך לגרום לו צער, זה דבר שהיה אסור לה לעשות.

בברכה

יעקב