מי כתב את ברכת כהנים? ומה הפרוש שלה?

שאלה

יש לנו עבודה בנושא ברכת כהנים. אנחנו מחפשים ולא מוצאים תשובות ומקורות מי כתב את ברכת כהנים?
האם תוכל לעזור לנו לבאר אותה במילים פשוטות ומובנות.

תשובה

שלום

מצות ברכת כהנים נכתבה בתורה בספר במדבר פרק ו'.

שם גם מוזכר הנוסח של ברכת כהנים, שהוא בעצם פסוקים הכתובים שם.

וכך נאמר שם:

"וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואל בניו לאמר, כה תברכו את בני ישראל אמור להם: יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.

אביא לך את פירוש המילים של ברכת כהנים שכתב רש"י:

 

"יברכך" – שיתברכו נכסיך.

"וישמרך" – שלא יבאו עליך שודדים ליטול ממונך, שהנותן מתנה לעבדו אינו יכול לשמרו מכל אדם, וכיון שבאים לסטים עליו ונוטלין אותה ממנו מה הנאה יש לו במתנה זו, אבל הקב"ה הוא הנותן הוא השומר.

"יאר ה' פניו אליך" – יראה לך פנים שוחקות, פנים צהובות.

"ויחנך" – יתן לך חן.

"ישא ה' פניו אליך" – יכבוש כעסו.

 

בברכה
יעקב