מהי הישועה שהיתה ליהושע בגלגל?

שאלה

מה בדיוק הישועה שהיה ליהושע בגלגל שעל זה אנו מתפללים מי שענה ליהושע "בגלגל" הוא יעננו?

תשובה

שלום אבי!

הכוונת הדברים היא לישועה שהייתה ליהושע ולעם ישראל ביריחו. גלגל נמצאת בקצה ארץ יריחו, כפי שכתוב בספר יהושע (ד', י"ט): "והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו".

בפרק ו' בספר יהושע מסופר על תקיעת השופרות שתקעו העם בזמן הקפת יריחו, תקיעה אשר הביאה לנפילת חומות יריחו ולניצחון של עם ישראל. תקיעת השופר הייתה במקום תפילה באותו זמן.

בתוספת במסכת תענית דף ט"ז עמוד ב' ד"ה מאי, כתוב מפורש שמה שאומרים "מי שענה ליהושע בגלגל", הוא "לפי שנענה בשופרות".

 

בברכה
יעקב