כיצד מברכים על נטילת יד אחת?

שאלה

אדם שיש לו תחבושת באחת מידיו והוא נוטל רק יד אחת, כיצד מברך על הנטילה, האם יאמר "על נטילת יד" או שיברך כפי הנוסח הרגיל "על נטילת ידים", כיון שלא חילקו חכמים; או שמא אינו מברך כלל.

תשובה

הנה בתשובת רב פעלים (או"ח א' סי' ח') עמד בשאלה זו, והכריע שיש לו לברך, ויאמר הנוסח הרגיל על נטילת ידים אף שנוטל רק ידו אחת, כיון שהברכה על עיקר התקנה, והביאו הכף החיים (סי' ד' סק"ז) וכתב שכ"ד הזבחי צדק. אך הערוך השולחן (סי' קס"ג) כתב שכשנוטלים יד אחת אין לברך על נטילת ידים.