עריכת הגרלה לילדים בליל שבועות

שאלה

בקהילתנו יש סדר למוד לילדים בליל שבועות ע"י דרשנים במשך כל הלילה, כשבשעה האחרונה של הלילה נערך שיעור הלכתי עם שאלות מותאמות לרמת הילדים, וכל ילד שעונה תשובה מקבל פרס. בנוסף לכך יש הגרלה על ספרים יקרי ערך בין כל הילדים המשתתפים. השאלה היא – האם מותר לערוך הגרלה ביום טוב, או שאסור משום משא ומתן?

תשובה

המשנה ברורה (סי' שכ"ב ס"ק כ"ה) כתב בשם המגן אברהם שבשבת אסור, אבל ביום טוב – אם זה דבר מצווה מותר. וראייתו מהמבואר בגמרא שהיו מטילים גורל על חלוקת בשר קדשים בשבת בין הכהנים בבית המקדש. אך בשעה"צ פקפק בזה, שמא רק למצות עשה של אכילת קדשים התירו ולא לכל דבר מצווה.

בברכה,

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד