האם זו מצווה להחזיר גרושתו

שאלה

ישנה תגלית, שאין מקור לזה ששגור בפומא דאינשי, וכן אומרים העולם, בבי מדרשא, דאיכא מצוה דמחזיר גרושתו, – אך בכל אופן צריך שיהיה לזה איזה שהוא סמך, ואבקש מאד לדעת מידע בענין חשוב זה.

תשובה

שלום וברכה

הביטוי הוא משום שנכתב הדבר בתורה, ולכן נחשב כאילו מצוה, כפי שיש ביטוי מצוה של 'וכתב לה ספר כריתות'.

בכל אופן הדבר פשוט שיש כאן מצוה של נישואין, ככל מצות נישואין, ובפרט במחזיר גרושתו שיש תיקון לצער המזבח המוריד דמעות על מי שגירש את אשתו הראשונה. וכשאחד הצדדים פגוע מהגירושין, והצד השני מפייסו יש גם ריבוי הבאת שלום וכמה מצות בין אדם לחבירו לפי הענין. אם אתה רוצה דוקא מקור כתוב, ראה הפלאה (קונטרס אחרון סימן קב ד"ה ועוד נלע"ד): 'א"כ כיון דבמחזיר גרושתו נמי מצוה קעביד'.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א