לוח מבחנים לשנת תש"פ

חודש תשרי

יום שישי כ"ו תשרי פרשת בראשית
דרשו בכולל יום ראשון ה' בחשון

קנין תורה – 88: מעילה ט. – נדה ב:

קנין משניות – 88: טבול יום פרק ד' משנה ה' – ידיים פרק ד' משנה א'

הדף היומי בהלכה 56:

מ"ב: סימן תכ"ט עד סימן תמ"א

מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק ט"ז "ולפלא גדול" עד שער התבונה פרק ז'

מסכם 9: סימן שס"א עד סימן תט"ו

קנין חכמה 33: חובת הלבבות שער הכניעה פרק ח' עד שער התשובה פרק ו'

♦ ♦ ♦

קנין הלכה מס' 5 יתקיים ביום חמישי כ"ז בתשרי

חודש חשון

דרשו בכולל יום חמישי ל' חשון
יום שישי א' בכסלו פרשת תולדות

קנין תורה – 89: נדה ג. – לז:

קנין משניות – 89: ידיים פרק ד' משנה ב' – עוקצין פרק ב' משנה ה'

הדף היומי בהלכה 57:

מ"ב: סימן תמ"א עד סימן תמ"ז סעיף ה'

מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער התבונה פרק ז' עד פרק י"ד "גם יתבונן"

קנין חכמה 34: חובת הלבבות שער התשובה פרק ו' עד סוף השער (מדלגים על שער חשבון הנפש ושער הפרישות)

♦ ♦ ♦

קנין תורה – מסכם 22: יתקיים ביום שישי ג' בחשון על הדפים ערכין יב. – נדה ב:

חודש כסלו

יום שישי כ"ט בכסלו פרשת מקץ

מועד א' (תאריך מוקדם לקראת סיום הש"ס)

קנין תורה – 90: נדה לח. – עג.

קנין משניות – 90: עוקצין פרק ב' משנה ו' עד פרק ג' משנה י"ב

 

חודש טבת

דרשו בכולל יום חמישי ה' בטבת
יום שישי ו' בטבת פרשת ויגש

מועד ב'

קנין תורה – 90: נדה לח. – עג.

קנין משניות – 90: עוקצין פרק ב' משנה ו' עד פרק ג' משנה י"ב

הדף היומי בהלכה 58:

מ"ב: סימן תמ"ז סעיף ה' עד סימן תנ"א

מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער התבונה פרק י"ד "גם יתבונן" עד שער התורה פרק ג' "גם מיום"

קנין חכמה 34: חובת הלבבות שער עהבת ה' פתיחה עד סוף.

♦ ♦ ♦

קנין תורה – מסכם 23: יתקיים ביום שישי ו' בטבת עד הדפים נדה ג. – עג. (71 דף)

קנין ש"ס מס' 13: יתקיים במוצאי שבת פרשת ויגש ז' בטבת על הדפים ברכות ב. – נדה עג.

חודש שבט

דרשו בכולל יום חמישי י"א בשבט
יום שישי י"ב בשבט פרשת בשלח

קנין תורה – 1: ברכות ב. – לא:

קנין משניות – 1: פאה פרק א' משנה א' – פרק ג' משנה ה'

הדף היומי בהלכה 59:

מ"ב: סימן תנ"א עד סימן תנ"ג סעיף ה'

מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער התורה פרק ג' "גם מיום" עד פרק ז' "ונצייר שתי"

קנין חכמה 36: אבות עם פירוש רבינו יונה פרק א' משנה א'  – פרק א משנה י"ז (שמעון בנו אומר)

דף הכולל 1 (יום חמישי): ברכות ב- כג

חודש אדר

דרשו בכולל יום חמישי ט' באדר
יום שישי י' באדר פרשת תצוה

קנין תורה – 2: ברכות לב. – סא:

קנין משניות – 2: פאה פרק ג' משנה ו' – פרק ה' משנה ה'

הדף היומי בהלכה 60:

מ"ב: סימן תנ"ג סעיף ה' עד סימן תס"א

מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער התורה פרק ז' "ונצייר שתי" עד חתימת הספר פרק ו' "ונבאר"

קנין חכמה 37: אבות עם פירוש רבינו יונה פרק א' משנה י"ז (שמעון בנו אומר) – פרק ב' משנה ט' (אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה)

דף הכולל 2 (יום חמישי): ברכות כד – מה

חודש ניסן

יום שישי ט' בניסן פרשת צו
(לא יתקיימו מבחנים בכוללים)

קנין תורה – 3: ברכות סב. – שבת כח:

קנין משניות – 3: פאה פרק ה' משנה ו' – פרק ז' משנה ה'

הדף היומי בהלכה 61:

מ"ב: סימן תס"א עד סימן תס"ז סעיף ה'

מוסר: שמירת הלשון חתימת הספר פרק ו' "ונבאר" עד חלק ב' פרק ה'

קנין חכמה 38: אבות עם פירוש רבינו יונה פרק ב' משנה ט' (אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה) – פרק ג' משנה ט' (רבי חנינא בן דוסא אומר)

♦ ♦ ♦

קנין הלכה מס' 6: 

חודש אייר

דרשו בכולל יום חמישי י"ג באייר
יום שישי י"ד באייר פרשת אמור

קנין תורה – 4: שבת כט. – נח:

קנין משניות – 4: פאה פרק ז' משנה ו' – דמאי פרק ב' משנה ג'

הדף היומי בהלכה 62:

מ"ב: סימן תס"ז סעיף ה' עד סימן תע"ג סעיף ד'

מוסר: שמירת הלשון חלק ב' פרק ה' עד פרק י"ג "שלח ידך"

מסכם 10: סימן תט"ו עד סימן תס"א

קנין חכמה 39: אבות עם פירוש רבינו יונה פרק ג' משנה ט' (רבי חנינא בן דוסא אומר) – פרק ד' משנה ב' (בן עזאי אומר)

דף הכולל 3 (יום חמישי): ברכות מו – שבת ה

♦ ♦ ♦

קנין תורה – מסכם 1: יתקיים ביום שישי כ"א באייר על הדפים ברכות ב. – שבת נח:

חודש סיון

דרשו בכולל יום רביעי י"א בסיון
יום שישי י"ג בסיון פרשת בהעלותך

קנין תורה – 5: שבת נט. – פח:

קנין משניות – 5: דמאי פרק ב' משנה ד' – פרק ה' משנה ד'

הדף היומי בהלכה 63:

מ"ב: סימן תע"ג סעיף ד' עד סימן תפ"ז

מוסר: שמירת הלשון חלק ב' פרק י"ג שלח ידך עד פרק כ"א "וישלח ה'"

קנין חכמה 40: אבות עם פירוש רבינו יונה פרק ד' משנה ב' (בן עזאי אומר) – פרק ד' משנה כ' (אלישע בן אבויה אומר)

דף הכולל 4 (יום חמישי): שבת ו –  כג

חודש תמוז

דרשו בכולל יום חמישי י' בתמוז
יום שישי י"א בתמוז פרשת בלק

קנין תורה – 6: שבת פט. – קיח:

קנין משניות – 6: דמאי פרק ה' משנה ה' – פרק ו' משנה י"ב

הדף היומי בהלכה 64:

מ"ב: סימן תפ"ז עד סימן תצ"ו

מוסר: שמירת הלשון חלק ב' פרק כ"א "וישלח ה'" עד פרק ל' "ועל ידי"

קנין חכמה 41: אבות עם פירוש רבינו יונה פרק ד' משנה כ' (אלישע בן אבויה אומר) – פרק ה' משנה ט' (חיה רעה באה לעולם)

דף הכולל 5 (יום חמישי): שבת כד –  מד

חודש אב

דרשו בכולל יום שלישי ז' באב
יום שישי י"ז באב פרשת עקב

קנין תורה – 7: שבת קיט. – קמח:

קנין משניות – 7: דמאי פרק ז' משנה א' – כלאים פרק ב' משנה ב'

הדף היומי בהלכה 65:

מ"ב: סימן תצ"ו עד סימן תק"א סעיף ז'

מוסר: שמירת הלשון חלק ב' פרק ל' "ועל ידי" עד סוף. אהבת חסד הקדמה עד פרק ב'

קנין חכמה 42: אבות עם פירוש רבינו יונה פרק ה' משנה ט' (חיה רעה באה לעולם) – סוף המסכת (פ"ו עם פרש"י)

דף הכולל 6 (יום חמישי): שבת מה – סב

חודש אלול

דרשו בכולל יום חמישי י"ד באלול
יום שישי ט"ו באלול פרשת כי תבא

קנין תורה – 8: שבת קמט. – עירובין כב:

קנין משניות – 8: כלאים פרק ב' משנה ג' – פרק ד' משנה ג'

הדף היומי בהלכה 66:

מ"ב: סימן תק"א סעיף ז' עד סימן תק"ט סעיף ו'

מוסר: אהבת חסד חלק א' פרק ב' עד פרק ט' אות ו'

קנין חכמה 43: תומר דבורה הקדמה עד סוף פרק א'. אורחות חיים

דף הכולל 7 (יום חמישי כ"ח באלול): שבת  סג- פב

♦ ♦ ♦

קנין תורה – מסכם 2: יתקיים ביום שישי כ"ב באלול על הדפים שבת נט. – עירובין כב:

דילוג לתוכן