האם מותר לטחון מצות ביום טוב ?

כ"ו אב תש"פ - סימן תק"ד- סעיף ג'- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה החילוק בין ארץ ישראל לבין חו"ל בעניין כתישת הריפות ביו"ט?באיזה תנאי מותר לחתוך ירקות דק דק ביו"ט? ובאיזה אופן מותר למדוד תבלין ביום טוב לצורך הנחתו בתבשיל?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תק"ד סעיפים ג'– ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כשם שמבואר בסעיף א', שאסור לטחון פלפלים ברחיים שלהם, או משום עובדין דחול או משום טוחן, כך אסור לכתוש את הריפות במכתשת גדולה, אלא במכתשת קטנה, ואם כתש אותם, אסור לאוכלם, וכיוון שאיננו בקיאים היום להבדיל בין מכתשת קטנה המותרת, לבין מכתשת קטנה האסורה, יש לאסור הכל, אבל הבה"ל מביא בשם הפר"ח, שאנחנו בקיאים בזה, ולכן, כל מכתשת שלא רגילים לכתוש בה בימות השנה, מותר לכתוש בה ביו"ט.

בארץ ישראל אסור לכתוש גם בקטנה, ויש בזה כמה פירושים, יש מפרשים, שהטעם שאסרו בא"י הוא משום שהיו רגילים להחזיק עבדים, והם מזלזלים בזה, כיוון שהם כותשים כמו בימות החול, ואומרים שכתשו במכתשת קטנה, לכן אסרו חכמים לגמרי, וא"כ בזמננו הדבר תלוי, דהיינו, היכן שמחזיקים עבדים, אסור וכנ"ל, ויש שכתבו, שטעם האיסור בא"י הוא, משום שבא"י בחיטים היו משובחים, ואינם מתקלקלים, ולא נשתנה מראיתם אם יכתשם מערב יו"ט, ולכן לא התירו להם חכמים לכתוש ביו"ט, ולפי טעם זה, הוא הדין בכל מקום שהחיטים טובים ואינם נפגמים אם יכתשו אותם מלפני יו"ט, שאסור, ויש שכתבו טעם שלישי, והוא, שבבבל היו רגילים לאכול תמיד דייסה, וכיוון שהיו צורך מרובה לזה, לא היו כותשים במכתשות קטנות, ולכן כשכותש ביו"ט במכתשת קטנה, זה שינוי, אבל בא"י שלא היו רגילים בזה גם בימות החול, מצוי שכותשים במכתשת קטנה, ואין בזה שום שינוי ולכן אסור, ויש להחמיר ככל הטעמים.

אומר הרמ"א, מותר לטחון גבינה בכלי הנקרא 'מורג חרוץ', והמ"ב אומר, שאין בזה בעיה של עובדין שחול כמו בפלפלים שאסור, אבל צריך לטחון בשינוי, וכמו בטחינת מלח, שמכיוון שאינו מפיג טעמו אם היו טוחנים אותו ביו"ט, ממילא אסור לטחון אותו כדרכו אלא בשינוי, כך טחינת הגבינה צריכה להיעשות בשינוי, וכן מותר לטחון מצות בכלי המיוחד להם, ואפילו ללא שינוי כלל, משום שאין טחינה באוכלים, ומכיוון שהמצות היו טחונים פעם בהיותם קמח, אין בזה איסור טוחן, ובכ"ז, לאחר הטחינה יזהר שלא יברור פירורי מצות שלא נכתשו עדיין היטב מתוך הקמח ואפילו ביד, משום שזה כמו ברירת פסולת מתוך אוכל שאסור גם ביו"ט לפי שיטה אחת, אבל מותר להוציא את הפירורים עם מעט קמח שבזה אין חשש ברירה, שהרי אינו בורר את הפסולת מהאוכל, אלא מפריד אוכל מאוכל אלא שבאוכל אחד יש גם פסולת. (הבה"ל מביא בשם הפוסקים שמקשים מסימן תק"י, שמבואר שם, שמותר לברור ביו"ט כדרכו, משמע אפילו פסולת מתוך אוכל ? ומביא המ"ב כמה תירוצים, ומביא בשם הט"ז, שמה שהתירו בסימן ק"י, זה רק לסעודה שהוא צריך, אבל האחרונים דחו את דבריו, והמג"א הביא תירוץ נוסף, שיש מחמירים ע"פ אלו המחמירים, שאסור לברור צרור וקיסם ביד, אבל גם תירוץ זה אינו ברור היטב, משום שכתוב בסימן תק"י, שבורר ביו"ט מותר, ומביא הבה"ל תירוץ נוסף, שיש אומרים שרק קטניות התירו לברור, משום שאין הדרך לברור קטניות לימים הרבה, משא"כ שאר תבואה וקמחים שהדרך להכינם לימים הרבה, אסור, אבל לפי תירוץ זה, א"כ בנידון שלנו שבורר פירורי מצות, לכאורה כיוון שלא מכינים את זה לימים הרבה, זה מותר, ומדוע מהרי"ל אוסר זאת, ומביא בשם החיי אדם, שלכן אסור לברור צרור וקיסם שנפלו, משום שהדרך היא לברור אותם ביד, וממילא זה דרך ברירתו, ולפי"ז, גם פירור מצה בקמח זה גם דרך ברירתו, ואסור, ומ"מ נשאר הבה"ל בצ"ע)

מותר לחתוך ביו"ט ירקות דק דק בלי שינוי, וכל ההיתר הוא רק כדי שיעור שצריך לאותו יום.

מותר למדוד תבלין כדי לשים אותו בסיר שלא יתקלקל התבשיל, ואע"פ שאסור למדוד קמח, כאן התירו, כדי שלא יתקלקל התבשיל, ואם דרכו ביום חול לקחת תבלין בלי מדידה, אלא באומדן דעת, אסור לו למדוד ביו"ט.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

האם כשראיתם אותי בחג הסוכות נושא את ארבעת המינים, גם אז חשבתם כי זו טירחה או התבזות?
שלחתם את הילד לתלמוד תורה או לישיבה? אל תחמיצו את המילים הבאות!
"הידיעה שזקוקים לנו שם בפנים, כמו אוויר לנשימה, נותנת לנו כוח להיכנס!"
להפתעתו, הגיב היהודי ואמר: "אני חושב שיש לך טעות..."
חם בחוץ, תקועים עם הילדים, אוטובוסים חולפים ולא עוצרים...
"אני מודיע לך" – אמר השכן נחרצות - "שאם אתה תבנה, אני אשכב מתחת לגלגלי הטרקטור!"
"'הצלה' הזו היא ארגון נפלא, אחי. הם הצילו אותי למרות שאין לי קשר אליהם. אני גוי איטלקי"...
לא שייך למצוא משקפים שצללו לקרקעית הכנרת, ועוד בחוף עמוס מתרחצים... ואולי כן?
הוא יצא מהרכב ושאל: "כמה זמן אתם נשואים?". נדהמתי!
"יענקל'ה, אתה יודע, אם היהודים לא היו חוטפים את זה, כל הגויים היו הולכים עם זה!"
"אמרתי לרבי יצחק זילבר שהרוסים יכולים להשליך אותנו לבית הסוהר!"
אמי עטפה את הגמרא, אבי הביט מן הצד, ואני ביניהם, חווה את אחד הרגעים החמימים של ילדותי
הפעוטה יצאה מהגן והסתובבה במשך מספר שעות ברחובות השוממים...
הורי הכלה היו אובדי עצות: האם לדחות את החתונה או לא?
"חשבתי שהשמים נופלים עלי!"
מי שלא ניסה אולי יגחך בהתחלה, אבל האמינו לי - מדובר בפטנט מקורי ומוצלח מאין כמוהו!...
מי שאמר לסוללה שתדלק - אמר לטלפון שיפעל גם בלי סוללה!
"מרן ראש הישיבה הוא החזון איש של הדור!"
הדילמה בפני 'ועד הקודש והמקדש' היתה קשה. האם להטיל על הנערים מהכפר חובת בידוד?
"בזכות התורה" -
"להזהר בשמירת הלשון בין 7:00 ל-8:00 בערב, והקב"ה יעשה לנו נסים גלויים, כמו במדינת קנדה"
אל תתמודד לבד!
בטרם גמרה את דבריה, פרצה הרופאה בצחוק מתגלגל...
מרטיט: האדמו"ר מטאהש זצ"ל בתפילה
המנוף העלה בחינם את הקורות עד הבית!
הגנבים היו בבית, הם נכנסו פנימה - וגם יצאו. אבל הם פשוט לא נגעו בכלום
ירושלמי (בגאווה): "אני ירושלמי!"
אולי הגיעה הישועה לתיבת הדואר?...
כשהתעוררתי, גיליתי שטר מקופל של 200 ש"ח מונח בשולי הכובע שלי...
הגר"ש כהן בקריאה נרגשת: לוודא שכל תלמידי הישיבות יתחילו זמן אלול
עדיף כבר לקבל מביבי זיכוי לכניסה ל'כותל'.
בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
הם בסך הכל יצאו לשבות בצימר...
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/95
דילוג לתוכן