אדם הנצרך לכיכר לחם אחת האם מותר לו לאפות ביו"ט תנור מלא בלחם ?

י' אלול תש"פ - סימן תק"ז- סעיף ה'- סעיף ו'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע אסור ביו"ט לסוך בשמן את התנור והכיריים החדשים?מה החידוש בכך שמותר ביו"ט להסיק אש בתנור חדש?ומה התירו לאדם לעשות ביו"ט באופן שהוא חושש שהלחם יישרף בתנור? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תק"ז סעיפים ה' – ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

תנור וכיריים חדשים, אסור לסוך אותם בשמן ולא לשפשף אותם במטלית, ומבאר המ"ב, שהיו רגילים לסוך את התנורים בשמן בעודם חדשים, ולשפשף אותם כדי להחליקם ולצחצחם, ויש בזה בעיה של תיקון כלי, אבל מותר להסיק את התנורים האלו אפילו היסק ראשון, והחידוש בזה הוא, שאע"פ שההיסק הראשון מחזק את התנור, וכמו שמצאנו שאסור לבשל ביו"ט בסיר חדש, מפני שהבישול הראשון מחזק את הסיר, מחדש השו"ע שמותר, והטעם שאין בזה תיקון כלי כמו לגבי סיר חדש, מבאר המ"ב, שצריך לומר, שתנור לא מתחזק ע"י ההיסק שמסיקים בו, ומביא המ"ב בשם המג"א, שתנורים שבזמן המג"א, הם כן מתחזקים ע"י ההיסק, ואסור להסיק אותם ביו"ט היסק ראשון.

לאחר ההיסק הראשון, אסור לשים את התנור על צונן כדי לחזק אותו ביותר, ומבאר המ"ב, שיש בזה משום תיקון כלי, אבל תנור שהוסק יותר מדאי, שאם לא יפיג אותו בצונן, הוא לא יוכל לאפות בתנור, כי הלחם יישרף, באופן כזה, לצורך אוכל נפש מותר לצנן את התנור, אע"פ שעי"ז התנור מתחזק, אין בזה משום 'מכה בפטיש', ואע"פ שלגבי 'ליבון רעפים', אפילו שכוונתו כדי לצלות עליהם, אסור, ומדוע לגבי תנור לצורך אפיית הלחם, מותר אח"כ לצנן אותו בצונן ? יש הבדל האם התיקון נעשה בסמוך לאפייה והבישול, או שהתיקון נעשה לאחר מכן, ולכן, לגבי רעפים, מכיוון שקודם כל הוא מתקן את הרעפים ויש בזה איסור, לא מועיל להתיר מה שאח"כ הוא מבשל בהם, משא"כ לגבי אפייה בתנור שהלחם כבר מוכן לאפייה, שהדבר מותר, ויש שכתבו, שהחילוק בין רעפים לתנור הוא, שברעפים זה מחזק אותם חיזוק משמעותי, ולכן אסור גם לצורך בישול, משא"כ בתנור שזה מחזק אותו רק קצת, ולצורך אוכל נפש מותר אם לא מתכוון במפורש לחזק אותם.

באופן שהתנור הוסק יותר מדאי, והוא חושש שמא הפת תישרף, מותר לשרות את המכבדת (מטאטא) במים ולצנן בה את התנור, וכן מותר לכבות את הגחלים, משום שזה צורך אוכל נפש, וכל ההיתר הוא דווקא כאשר הלחם יתקלקל אם יאפה אותו בצורה כזאת, אבל אם הלחם לא יתקלקל, אין בזה היתר, וכתבו האחרונים, שלאחר שכיבד את התנור, אסור לטבול את המכבדת במים שלא תישרף המכבדת, מפני הניצוצות אש שיש בה, כיוון שזה כיבוי שלא לצורך אוכל נפש, ואפילו אם הוא צריך אותה עוד לאפייה ביום זה, גם כן אסור, משום שהוא יכול להשאיל מכבדת ממישהו אחר, ואפילו אם אין לו ממי להשאיל, אסור.

מותר לאדם לאפות ביו"ט תנור מלא לחם, אע"פ שצריך רק פת אחת, וטעם הדין הוא, משום שהלחם נאפה יותר טוב כאשר התנור מלא, והמ"ב מוסיף, שיש מן הפוסקים שסוברים, שכל זה דווקא אם הוא מתכוון שעי"ז יושבח הלחם, אבל אם הוא מתכוון באפיית הלחם הנותר לצורך חול, הדין הוא שזה אסור, ואע"פ שבסימן תק"ג לגבי מילוי סיר בבשר ביו"ט, מבואר שאפילו שהוא עושה זאת לצורך יום חול, מותר, כיוון שעי"ז משתבח הבשר שהוא צריך ליו"ט, ומדוע כאן לגבי לחם, אם מכוון לצורך יום חול, אסור ? יש לחלק, כיוון שלגבי בשר, זו טירחה אחת, שהרי מניח חתיכת בשר בתוך הסיר, ואפילו שמתכוון לצורך יום חול, מותר, כי סוף סוף יש בזה שבח למאכל שהוא רוצה לאכול ביו"ט, אבל לגבי לחם, כיוון שהוא צריך לטרוח בכל לחם ולחם בפני עצמו, בזה צריך דווקא שיתכוון במילוי התנור לצורך הלחם שהוא רוצה לאכול ביו"ט.

כל ההיתר הנ"ל, הוא דווקא בתנורים שלהם שהיו קטנים, והיו מדביקים את הלחם בדופני התנור, וכיוון שהתנור מלא, אין מקום לחום של התנור להתפשט, והלחם נאפה יותר, וממילא יש בזה צורך יו"ט, אבל בתנורים שלנו שהם לא קטנים, אסור לאפות יותר ממה שצריך, כיוון שבכל ככר לחם יש טירחה בעריכתו ואפייתו, ואסור אפילו ע"י גוי, אבל יש פוסקים המתירים אפילו בתנור שלנו, ודווקא כשבאמת צריך ככר לחם אחת ליו"ט, אבל אם הוא לא צריך, אלא שהוא מערים לאכול ממנו מעט כדי להתיר לו את האפייה, אסור, ובשעת הדחק, כגון מי שלא הניח עירובי תבשילין וצריך לחם לשבת שלאחר יו"ט, יש לסמוך על דעה זו לאפות לפני אכילת שחרית, אם הוא צריך לחם אחד לבו ביום, אבל אם אינו צריך, אלא שמערים לאכול מעט כדי להתיר לו את האפייה, אסור.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

האם כשראיתם אותי בחג הסוכות נושא את ארבעת המינים, גם אז חשבתם כי זו טירחה או התבזות?
שלחתם את הילד לתלמוד תורה או לישיבה? אל תחמיצו את המילים הבאות!
"הידיעה שזקוקים לנו שם בפנים, כמו אוויר לנשימה, נותנת לנו כוח להיכנס!"
להפתעתו, הגיב היהודי ואמר: "אני חושב שיש לך טעות..."
חם בחוץ, תקועים עם הילדים, אוטובוסים חולפים ולא עוצרים...
"אני מודיע לך" – אמר השכן נחרצות - "שאם אתה תבנה, אני אשכב מתחת לגלגלי הטרקטור!"
"'הצלה' הזו היא ארגון נפלא, אחי. הם הצילו אותי למרות שאין לי קשר אליהם. אני גוי איטלקי"...
לא שייך למצוא משקפים שצללו לקרקעית הכנרת, ועוד בחוף עמוס מתרחצים... ואולי כן?
הוא יצא מהרכב ושאל: "כמה זמן אתם נשואים?". נדהמתי!
"יענקל'ה, אתה יודע, אם היהודים לא היו חוטפים את זה, כל הגויים היו הולכים עם זה!"
"אמרתי לרבי יצחק זילבר שהרוסים יכולים להשליך אותנו לבית הסוהר!"
אמי עטפה את הגמרא, אבי הביט מן הצד, ואני ביניהם, חווה את אחד הרגעים החמימים של ילדותי
הפעוטה יצאה מהגן והסתובבה במשך מספר שעות ברחובות השוממים...
הורי הכלה היו אובדי עצות: האם לדחות את החתונה או לא?
"חשבתי שהשמים נופלים עלי!"
מי שלא ניסה אולי יגחך בהתחלה, אבל האמינו לי - מדובר בפטנט מקורי ומוצלח מאין כמוהו!...
מי שאמר לסוללה שתדלק - אמר לטלפון שיפעל גם בלי סוללה!
"מרן ראש הישיבה הוא החזון איש של הדור!"
הדילמה בפני 'ועד הקודש והמקדש' היתה קשה. האם להטיל על הנערים מהכפר חובת בידוד?
"בזכות התורה" -
"להזהר בשמירת הלשון בין 7:00 ל-8:00 בערב, והקב"ה יעשה לנו נסים גלויים, כמו במדינת קנדה"
אל תתמודד לבד!
בטרם גמרה את דבריה, פרצה הרופאה בצחוק מתגלגל...
מרטיט: האדמו"ר מטאהש זצ"ל בתפילה
המנוף העלה בחינם את הקורות עד הבית!
הגנבים היו בבית, הם נכנסו פנימה - וגם יצאו. אבל הם פשוט לא נגעו בכלום
ירושלמי (בגאווה): "אני ירושלמי!"
אולי הגיעה הישועה לתיבת הדואר?...
כשהתעוררתי, גיליתי שטר מקופל של 200 ש"ח מונח בשולי הכובע שלי...
הגר"ש כהן בקריאה נרגשת: לוודא שכל תלמידי הישיבות יתחילו זמן אלול
עדיף כבר לקבל מביבי זיכוי לכניסה ל'כותל'.
בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
הם בסך הכל יצאו לשבות בצימר...
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/70
דילוג לתוכן